осъществяване на доставка на стоки с място на изпълнение извън територията на страната

Изх. №24-33-151
Дата: .…………… .2008 г.
относно: осъществяване на доставка на стоки с място на изпълнение извън територията на страната
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-151/08.03.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, …………………………… ООД купува стока от Украйна, транспортира я до порт Измаил и там се претоварва. Тази стока се продава на друга българска фирма, на която ……………………………………… издава фактура, като получателя превежда аванс за тази доставка.
Поставени са въпроси каква е тази доставка за …………………………., къде е мястото на сделката, какви документи са необходими за доказване и как се документира авансовото плащане.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
При осъществяване на доставка на стоки, мястото на изпълнение се определя съгласно разпоредбите на чл.17 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.2 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
В този смисъл, продажбата на стока от …………………………………….. на другата българска фирма, съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС е с място на изпълнение – Измаил -извън територията на страната.
Това следва да се подкрепи с документ за доставката – фактура, в която се посочи основанието за неначисляване на данък, регламентирано в чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС и чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС.
В допълнение фирмата следва да притежава и други документи, потвърждаващи осъществяването на доставка на стока, с място на изпълнение извън територията на страната, като например транспортни документи, договори и др.
Относно документирането на аванса – съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. В този случай, съгласно разпоредбите на чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС и чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС, във фактурата следва да се посочи, че мястото на изпълнение на тази доставка е извън територията на страната, което е и основанието за неначисляване на данък.
Съгласно чл.86, ал.З от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

вида на приходите, включително субсидии и помощи от ДФЗ, получени през 2010г и отнасящи се за минал отчетен период /2009г/, които следва да бъдат включени при формирани на данъчната основа за

2_450/28.03.2011ЗДДФЛ – чл.13;ЗДДФЛ – чл.29;Във Ваше писмено запитване с вх.№ …………..28.03.2011г. по регистъра на Дирекция „ОУИ”- …………… сте поставили въпроси относно данъчното облагане на физически

Изх. №53-00-197/18.09.2018 г.

Изх. №53-00-197/18.09.2018 г. КСО – пар. 1, ал. 1, т. 3 от ДРКСО – чл. 10, ал. 1КСО – чл. 6, ал. 2НЕВДПОВ – чл.

Определяне на данъчна основа при продажба стара сграда, която е третирана като облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.

Относно: Определяне на данъчна основа при продажба стара сграда, която е третирана като облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – ……. постъпи писмено

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Кодекса за социално осигуряване/КСО/, Закона за здравно осигуряване/ЗЗО/ и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

1_ИТ-00-58/23.06.2020 Чл.12; чл.50; чл.43, чл.55, чл.75 от ЗДДФЛ ; Чл. 4 , чл.5 от КСО; Чл. 33, чл.34 от ЗЗО; Чл.1, чл.2 от НООСЛБГРЧМЛ. Чл.4

Въпроси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство,

.№ 26-Г-17 / ……………….. 2007г.ДООТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство, при работещи без трудово правоотношение.Уважаеми господин ….,В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната

Самофактуриране и документиране на доставки

ОТНОСНО: Самофактуриране и документиране на доставкиВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от