осигуряване на физически лица, които упражняват дейност, като плащат патентен данък и не са еднолични търговци

2 _2616/ 13.11.2009 г.
КСО-Чл.4, ал.3, т.1
НООСЛБГРЧ- чл.1, ал.5, т.2
ОТНОСНО: осигуряване на физически лица, които упражняват дейност, като плащат патентен данък и не са еднолични търговци
Съгласно изложеното в запитването, Вие извършвате дейност като отдавате стаи под наем през лятото, за което плащате патентен данък и подавате годишна данъчна декларация. Не се осигурявате социално и не сте регистриран в Агенцията по вписванията като самоосигуряващо се лице. Плащате си здравни осигуровки, вероятно по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, като лице което не подлежи на осигуряване на друго основание. Във връзка с изложеното желаете да разберете, задължени ли сте да плащате социални осигуровки, след като дейността Ви е на физическо лице ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база свързана със социалното и здравно осигуряване, изразявам следното принципно становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на основанието за социално осигуряване и като общ принципе изведена в чл.10 от КСО „ осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4и продължава до прекратяването й”. В този смисъл за да възникне основание за осигуряване наедно физическо лице, следва да е налице упражняване налична трудовадейност в някое от качествата посочени в чл.4 от КСО, т.е. едно лице е осигурено за целите на ДОО, ако упражнява трудова дейност и съществува основание за неговото осигуряване. Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване за ДОО е определен с правната нормана чл. 4 от КСО.
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).
Конкретизиране на групите лица, които попадат в тази категорията-упражняващи свободна професия е направено в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ). Съгласно чл.1, ал.5, т.2 от Наредбата за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация се считат тези, които упражняват дейност като плащат патентен данък и не са еднолични търговци.
Задължението за осигуряване за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството(чл.1,ал.1 и ал.2 от НООСЛБГРЧ).
Осигурителните вноски са изцяло за сметка на лицата и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл.6, ал.7, т.1 от КСО/. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат. Тези лица определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /чл.6, ал.8 от КСО/.
На основание чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат и на задължително здравно осигуряване, върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния и по голям от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и годишно върху доходите от дейността, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от КСО. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.
Лицата, упражняващи свободна професия периодично следва да представят в Националната агенция за приходите и данни за осигуряването си / чл.5, ал.4 от КСО/. Редът за подаване на данните е определен в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
От изложено следва, че сте задължен за периодите, през които извършвате дейност, за която плащате патентен данък, да се осигурявате като лице упражняващо свободна професия по реда на чл.4, ал.3, т.1 от КСОи чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО.

Оценете статията

Вашият коментар