ЗДДФЛ, чл.42,КСО, чл.4, aл. 1, т. 8,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 6

2 _251/27.01.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4,5 и 6, чл. 42
КСОчл. 4, ал.1, т. 8
Отправeно е писмено запитване, в коетопоставяте следнитевъпросисвързани с авансовото облагане на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ по реда на чл. 43, ал. 4, 5 и 6от същия, в случаитекогато получатели на дохода савещи лица и съдебни заседатели:
1. Изплащате доходинавещи лица, които не са декларирали обстоятелство, че са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване/КСО/. В тази връзка поставяте въпросите:

задължени ли савещителица, да подават декларация, че са самоосигуряващи се лица по см. на КСО при получаване на хонорари;следва ли да удържате авансов данък и да попълватесметка за изплатени суми, при изплащане хонорари на тези лица?
-декларацията по чл. 43, ал. 5 в свободен текст ли е или по образец?
2. Съдебните заседатели, които се пенсионери –самоосигуряващи се лица ли са по см. на КСО? Следва ли даудържате авансов данък и попълвате сметка за изплатени суми при изплащане на възнаграждение / под една минимална заплата /на съдебни заседатели – пенсионери?
При така изложената фактическа обстановка идействащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно въпросите по т. 1:
Съгласночл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбатаза обществено осигуряване на самоосигуряващитесе лицаи българскиграждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителнарегистрация, определена с нормативен акт: нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и др.
Според легалнатадефиниция, дадена в § 1, т. 1 от Наредба № 1 от 16.01.2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещителица, „вещо лице” е специалист със специални знания и умения, включен в списък по чл. 398 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, както и специалист със специални знания и умения, което е назначено при условията на чл. 396, ал. 2 от ЗСВ. От изложеното следва, че лицата, които упражняват професията „вещо лице” въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от определението за „лица упражняващи свободна професия”, въведенос чл. 1, ал. 5 от НООСЛБГРЛЧ.Лицата, коитоупражняватсвободна професия, подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията / чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистърБУЛСТАТ/.
Задължени с авансов данък по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ са лицата получили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от с.з. В обхвата на доходитеот стопанскадейност по чл. 29се включват и доходите от упражняване на „свободна професия” по см. на т. 29 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.
„Лица упражняващи свободна професия” по см. на т. 29 от§ 1 на ДР на ЗДДФЛ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следователно, акоза вещите лицаса изпълнениедновременно горепосочените условия, те могат да бъдат определени като лицаупражняващи свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ.
Съгласночл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лицепо см. на КСО, данъка се определя иудържа от платеца на дохода при изплащането му.Алинея 4 не се прилага, когатолицето придобиващо дохода е самоосигуряващо се лица по см. на КСОи декларира, това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на доход. /чл.43, ал. 5/, Липсва в законаизискванедекларацията по чл. 43, ал. 5 да бъдепоодобрен от министъра на финансите образец.
С чл. 43, ал. 6 от закона са уточнени случаите, когато авансовият данъксе определя и внася от лицето придобило дохода и включва хипотезата когато получателя на доходае самоосигуряващо се лице и е декларирало товаобстоятелство пред платеца.
Видно от разпоредбите наал. 6 само при комулативнотоизпълнениена двете условия: получателя е самоосигуряващо се лице по см. на КСО и е подалодекларация в потвържение на това, платеца е освободен от задължението да определи и удържи авансовия данък и да издаде сметка за изплатени суми при изплащане надоходите.
Относно въпросите по т. 2:
Статусът на съдебните заседатели е уреден в раздел II на глава четвърта от Закона за съдебната власт /ЗСВ/. Съгласно чл.68, ал.1 от с.з., съдебните заседатели се назначават по предложение на общинските съвети. С наредба №2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели, приета от Министерство на правосъдието на основание чл.75 от ЗСВ се, урежда реда, по който се посочват и назначават кандидатите за съдебни заседатели за районните, окръжните и военните съдилища. В чл.8 от цитираната наредба е предвидено съдебните заседатели да се назначават „чрез избор”, въз основа на резултатите от гласуване на общо събрание на съдиите от съответния съд. Правоотношението, което възниква е мандатно със срок от 5 /пет/ години.
Съгласно чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл.4, ал.1, т.1 и 7 са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Предвид действащия регламент, че длъжността на съдебния заседател е изборна по своя характер, то съдебните заседателиподлежат на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.8 от КСО. Те не са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.1, ал.5, т.1 от НООСЛБГРЛ, поради което засъщитене са изпълнени комулативно условията наб. „а” до „в” от т. 29 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и не могат да бъдат определени като „лицаупражняващи свободна професия” по см. на ЗДДФЛ.
За целите на данъчното облагане в т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛсе съдържа легално определение на „трудови правоотношения” и като такива вб. д” от същата разпоредба са посочени правоотношениятас лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон. С оглед на това доходите насъдебните лицата следва да се облагат савансов данък като доходи от трудови правоотношения по реда начл. 42 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар