ЗДДС, чл.96

2_2345/03.09.2008 г.
ЗДДС – чл. 96,във връзка с чл.21, ал.3, т.2, б.”в” от с.з.
Постъпило е запитване, в което излагате следната фактическа обстановка:
През м.май 2008 г. сте сключили договор с фирма, със седалище в Белгия, за предоставяне на консултантски услуги, с намерение същите да се осъществяват от България и заплащането да се извършва по банков път.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да се регистрирате по ЗДДС, в случай, че получавате единствено възнаграждение от фирмата, регистрирана в Белгия?
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и предвид факта, че към същото не е приложен сключения между страните договор, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал.2 на чл.96 от ЗДДС е посочено, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
При извършване на консултантски услуги, при условията на чл.21, ал.3, т.1 от ЗДДС, когато получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване.
В конкретния случай, предвид гореизложеното, при оказване на консултантски услуги по чл.21, ал.3, т.2, б.”в” от ЗДДС, на данъчно задължено лице в Белгия, мястото на изпълнение на доставката ще е извън територията на страната.Същата не формира оборот за целите на задължителна регистрацияпо чл.96 от ЗДДС.
ЗАМ. ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”ВАРНА:…………………………..
/БИСЕРКА ВАСИЛЕВА/

Оценете статията

Вашият коментар