Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд

КСО: чл. 6, ал. 1 и 3; чл. 157, ал. 1 и 5;
НКТП: чл. 2, т. 3; §3 от ЗР;
Инструкция № 13/2000 г.: чл. 9, ал. 5; чл. 4, ал. 1 и 2;
НПОС: чл. 40, ал. 1, 2 и 3;

ОТНОСНО: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ………./07.05.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството е строителство с код по НКИД 4120. Предстои да започнете строителни работи – монтаж на минно оборудване на територията на „АМ“ АД гр. П. Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник участък, включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми са втора категория труд.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. За работа на длъжност „Главен инженер, добивна промишленост“ с НКПД 13226006, „Ръководител, кариера“ с НКПД 81112019, „Работници, мини и кариери“ с НКПД 93110002 осигуряването за втора категория труд ли следва да бъде ?
2. За работник, назначен на длъжност „Ръководител участък, добивна промишленост“, чиято работа се изразява в монтаж на минно оборудване, за да се осигурява за втора категория труд има ли значение колко време ще работи на един или няколко участъка на територията на „АМ“ АД (месец или няколко години)? Ще бъде ли признат стажът му за втора категория труд на тази длъжност, ако работниците с които работи са от трета категория труд?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Категоризирането на труда при пенсиониране от 1 януари 2000 г. е регламентирано с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП).
Съгласно чл. 2, т. 3 от НКТП от втора категория при пенсиониране е трудът на работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми.
Обхвата на НКТП и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (чл. 1 от Инструкция № 13/2000 г.).
В чл. 9, ал. 5 от Инструкция № 13/2000 г. е определено, че т. 3 на чл. 2 от НКТП включва работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до началник на участък (включени в списъчния състав на съответния участък или звено) от мини, рудници и кариери за добив по открит способ на руди, въглища и нерудни изкопаеми. Дейности и наименования на участъците:
1. минно-подготвителни работи – наименование на участъци: „Откривка“, „Разкривно-насипищен комплекс“, „Разкривка“, „Разкривно-транспортно насипищен комплекс“;
2. добивни работи – наименование на участъци: „Добив“, „Добивен“, „Минно-добивен“;
3. насипищни работи – наименование на участъци: „Табани“ и „Насипища“;
4. пробивно-взривни работи – наименование на участъка или звеното: „Взривен“ и „Пробивно-взривни работи“;
5. рудничен технологичен транспорт и изграждане на пътищата – наименования на участъците:
а) „ЖП транспорт“, „ЖП транспорт и поддръжка“, „Поддържане на железния път“, „Контактна мрежа“, „Автоматизация“, „Сигнализация, централизация и блокировка“; работилниците и депата за ремонт на локомотиви и вагони не се обхващат с точката; тази ремонтна дейност не се реализира в откритите участъци;
б) „Автотранспорт“, „Механизация и автотранспорт“ – обхванати са само водачите на товарни автомобили, осъществяващи технологичния транспорт в участъка; водачите на всички останали товарни автомобили не се включват;
в) „Гуменотранспортни ленти (ГТЛ)“, „Поддържане на ГТЛ“, „Ремонт на ГТЛ“ – работниците, осъществяващи управлението, поддържането и ремонта на ГТЛ, могат да бъдат включени в състава на единен (общ) транспортен участък или в отделен самостоятелен участък или звено;
6. работи, извършвани със строителна, пътна и друг вид тежка механизация (булдозер, трактор, фадрома, багер, челен товарач, авто-грейдер и др. при изграждане и поддържане на рудничните пътища, насипообразуване, откривни и добивни работи) – наименование на участъците или звената: „Булдозерен“, „Верижни машини“, „Механизация“, „Пътища“.
7. водоотлив – участъците или звената са с идентично наименование;
8. рекултивация – дейността може да бъде обособена в самостоятелен участък с такова наименование или да бъде включена като вид дейност в работата на основните производствени участъци;
9. сондажни работи – дейността може да бъде обособена в самостоятелен участък или да бъде включена в работата на основните производствени участъци;
10. поддръжка и профилактика на електрически преносни линии и мрежи (кабелни и въздушни) – дейността може да бъде обособена като самостоятелен участък или да бъде включена в работата на основните производствени участъци.
Съгласно ал. 6 на чл.9 от инструкцията в зависимост от структурата на предприятието изброените в ал. 5 дейности се осъществяват в самостоятелно обособени участъци (звена), или са комбинирани по няколко в един участък (звено).
По т. 3 на чл. 2 от НКТП се категоризира и трудът на работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от мини, рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми, работещи на безучастъкова структура, до ръководител на мина, рудник, кариера включително (чл. 9, ал. 7 от Инструкция № 13/2000 г.).
На основание чл. 2 и 3 от Инструкция № 13/2000 г. инструкцията е задължителна за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП. Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата.
Чл. 4, ал. 1 и 2 от Инструкция № 13/2000 г. осигурителният стаж на лица, работещи по повече от един трудов договор с един или повече работодатели, се зачита от по-благоприятната категория труд, ако работят не по-малко от половината от законоустановеното дневно работно време при условията на тази категория. Размерът на осигурителните вноски в тези случаи се определя спрямо категорията труд на всяка длъжност поотделно. Осигурителният стаж на лица, сключили трудов договор за повече от една длъжност, се зачита от по-благоприятната категория труд, ако работят не по-малко от половината от законоустановеното дневно работно време при условията на тази категория, като размерът на осигурителната вноска се определя съобразно тази категория труд.
С оглед гореизложеното работодателите преценяват от коя категория е трудът на едно лице според това какви производства и дейности осъществяват и имат ли назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП.
Съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 Кодекса за социално осигуряване (КСО), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец. В ал. 3 от същия член е посочено, че документите по ал. 1 и 2 се издават въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд.
Размерите на осигурителните вноски за работниците и служителите работещи при условията на втора категория труд са определени в КСО и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за съответните години.
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ от КСО за 2019 г. размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:
– за фонд „Пенсии“, съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 20,8 на сто за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а;
– за фонд „Пенсии“, съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 15,8 на сто за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а.
На основание чл. 6, ал. 3, т. 8, букви „а“ и „б“ и т. 9, букви „а“ и „б“ осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:
– осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения, когато работят при условията на втора категория труд се разпределя, както следва: 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице и 12,9 на сто за сметка на осигурителя;
– осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., работещи по трудови правоотношения, когато работят при условията на втора категория труд се разпределя, както следва: 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице и 10,1 на сто за сметка на осигурителя.
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 2 буква „б“ от КСО размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за професионален пенсионен фонд е 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд. Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 са изцяло за тяхна сметка (чл. 157, ал. 4 от КСО).
Категорията на труда при пенсиониране се преценява от органите по пенсионно производство в съответното ТП на НОИ въз основа на данните от оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателни ведомости или друга счетоводно-отчетна документация. При необходимост пред пенсионните органи може да се представи и друга документация, доказваща категорията на положения труд. Такива могат да бъдат производствена характеристика, длъжностна характеристика за задълженията и изискванията към съответния вид работа или професия, заповеди за възлагане за изпълнение на определени работи и дейности, първична документация, доказваща плащания за реализиране на обем работа, разплащателни ведомости, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни назначителни листове, протоколи и др.
За лица, назначени на посочените в запитването длъжности, ако работят в дейности и участъци посочени по-горе, за които трудът се признава от втора категория при пенсиониране, следва да внасяте задължителни осигурителни вноски в размерите определени от КСО и ЗБДОО за полагащите труд при условията на втора категория труд.
Според § 3 от ЗР на НКТП изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика и на управителя на Националния осигурителен институт, поради което относно преценката дали за лица, работещи на посочените в запитването длъжности, при пенсиониране ще бъде зачетена втора категория труд следва да се обърнете към съответните компетентни органи.

5/5

Вашият коментар