Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване

КСО: чл.4, ал. 1, т. 1; чл. 10; чл. 6, ал. 2 и 3; чл. 5, ал. 4; чл. 127, ал. 1; §1, ал. 1, т. 3 от ДР;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1,т. 1;
НЕВДПОВ: чл. 1, ал. 1; чл. 3, ал. 1;
Наредба № 13/2019 г.: чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“; чл. 4, ал. 1, т. 5; чл. 4, ал. 3, т. 1;
ДОПК: чл. 110, ал. 1, 2 и 3; чл. 4;

ОТНОСНО: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… с вх. № ………../14.04.2020 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването посочвате, че имате сключен трудов договор, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) от 05.05.2018 г., с „Ф и –ВМ“ ЕООД, ЕИК ……… Едноличен собственик и управител на дружеството е гражданин на Руската федерация, който Ви е упълномощил да го представлявате пред всички държавни, общински органи, съдилища, нотариуси и др. подробно описани в приложено към запитването пълномощно. Пишете, че първоначалните уговорки със собственика на дружеството са били да се организира стопански „живот“ на дружеството, да се открие офис извън седалището му, да се назначи счетоводител и да се води нормален стокооборот и пр., което не се е случило до сега.
Твърдите, че сте извършил: подготовка на документация за търговско дружество и регистрация, подготовка и изповядване сделка за покупка на имот, нотариален акт за собственост, набавяне на скици, промени на партиди, визи за проектиране, комуникации с проектантски и консултантски структури, заплащане на дължими данъци и таски, изготвяне на годишни данъчни декларации, ГФО, подготовка на процедури за кандидатстване по европроекти и други като набавяне на документи от Окръжен съд, Търговски регистър, Общинска администрация и пр. Въпреки коректно извършените дейности не са Ви изплатени трудови възнаграждения, не са внасяни задължителни осигурителни вноски и данъци, поради което имате прекъснати здравноосигурителни права, поради което смятате да предприемете действия по прекратяване на трудовия договор.
Поради липса на счетоводство и отсъствие на работодателя Ви от страната желаете да получите указания как да оформите и подадете документи, с които да се декларират необходимите обстоятелства и данни (като дължими осигурителни вноски и данъци за посочения период) с цел гарантиране на Вашите права, избягване на давност и признаване на трудовия Ви стаж като юрисконсулт/правен съветник.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразявам следното становище:
Направена е справка в информационните масиви на Националната агенция приходите (НАП), според която няма подавани Годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за дружеството. Справка в масивите на Агенцията по вписванията показва, че на 01.04.2019 г. за „Ф и–ВМ“ ЕООД има подадена декларация на основание чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период), която е в процес на обработка.
Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока. В ал. 4 е уточнено, че изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.
Лицата, които извършват трудова дейност по сключено съгласно разпоредбите на КТ трудово правоотношение, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
Легална дефиниция на осигурено лице за целите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО, съгласно която „Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
От легалната дефиниция се извличат задължителните условия, които трябва да са налице, за да се третира едно лице като осигурено за целите на ДОО:
* извършване на трудова дейност;
* внесени или дължими осигурителни вноски;
* наличие на правна норма.
За да се определи дали едно лице е осигурено за целите на ДОО, задължителните условия и съответстващите им разпоредби от КСО следва да се разглеждат комплексно и взаимосвързано.
Упражняването на трудовата дейност по смисъла на КСО е основна предпоставка за осигуряването и като основен принцип това е уредено в чл. 10 от КСО. На основание тази разпоредба, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й, т.е. времетраенето на задължителното осигуряване се определя от деня на започване на трудовата дейност и продължава до деня на прекратяването й.
Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. С други думи, в основата за възникване на осигуряването е осъществяване на трудова дейност на някое основание по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО, срещу която лицата получават доходи за положения труд. За работниците и служителите – осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с наредба, приета на основание чл. 6, ал. 14 от КСО – Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ). Наредбата доразвива разпоредбите на КСО. Съгласно чл. 1, ал. 1 от НЕВДПОВ осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен по реда на чл. 1, ал. 2 – 6. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен (чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ).
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО (включително за лицата, полагащи труд по трудово правоотношение) се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
От изложеното е видно, че за да попаднете в кръга на осигурените лица, за Вас трябва да са изпълнени кумулативно и трите задължителни условия, посочени по-горе, а именно трябва да извършвате трудова дейност по възникнало трудово правоотношение, срещу която да имате определено възнаграждение.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1);
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 (декларация образец № 6).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с Наредба издадена от министъра на финансите, съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица).
Съгласно чл. 4, ал. 1 декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП:
– т. 1 от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;
– т. 5. от задължените лица по т. 1, 2 и 3 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.).
Задължение за внасяне осигурителни вноски и подаване на данни с декларации по реда на чл. 5, ал. 4 от КСО за Вас по гореописания ред, ще възникне само ако за посочения в запитването период, Вие сте извършвал трудова дейност за „Феникс инвест –ВМ“ ЕООД по сключения трудов договор.
В заключение следва да се отбележи, че упражняването на трудова дейност на лицата по чл. 4 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 110, ал. 1, 2 и 3 от ДОПК органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. В тази връзка, органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК те са независими и действат само въз основа на закона (чл. 4 от ДОПК). Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ (чл. 37, ал. 1 от ДОПК).

5/5

Вашият коментар