Осигуряване на лице с двойно гражданство – българско и сръбско

Изх. № 24-39-57
Дата: 14.05.2019 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 2;
Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, чл. 7.

ОТНОСНО: Осигуряване на лице с двойно гражданство – българско и сръбско

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №24-39-57/26.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте гражданин на Република Сърбия и на Република България от 10 години. Работите и се осигурявате в Босилеград.
Поставен е следният въпрос:
Осигуровките от Сърбия важат ли в България заради двойното гражданство или трябва да се платят осигуровките за последните 5 години, за да се възстановят здравните права?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на Република България, е определен в чл. 33 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на страната, подлежат на задължително здравно осигуряване по българското законодателство. За постоянно живеещи на територията на Република България се считат лицата, които фактически и трайно пребивават в страната повече от 183 дни през календарната година.
От изложената в писмото фактическа обстановка става ясно, че живеете и работите в Босилеград, Република Сърбия, в резултат на което се предполага, че пребивавате извън България повече от 183 дни през календарната година. Следователно Вие не подлежите на задължително здравно осигуряване в НЗОК и законът не дава възможност в този случай да внесете здравноосигурителни вноски, за да ползвате права.
Обществените отношения в сферата на социалната сигурност между Република България и Република Сърбия са регламентирани със Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност (спогодбата), която е в сила от 1 февруари 2013 г.
Процедурните правила за прилагане на Спогодбата са въведени с административно споразумение между двете Договарящи страни -Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност (споразумението).
НАП е компетентна да определя и удостоверява приложимото законодателство по спогодбата.
Спогодбата се прилага на територията на Република България и Република Сърбия само по отношение на законодателството, което е посочено в чл. 2 от нея, и регулира социалната сигурност и задължителното обществено осигуряване на лицата, за които се прилага или се е прилагало законодателството на едната или и на двете договарящи държави.
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Част II от Спогодбата (чл. 7 – чл. 10), при условие че е налице трансгранична ситуация (движение по повод трудова активност между договарящите държави, извършвано от лица, попадащи в персоналния обхват на спогодбата). Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя договарящата страна, в която се дължат задължителните осигурителни вноски съобразно рисковете, попадащи в материалния обхват на спогодбата.
Съгласно чл. 7 от спогодбата, по отношение на лице, което упражнява трудова дейност като наето или самостоятелно заето лице на територията на едната договаряща държава, дори и когато пребиваването на наетото или самостоятелно заетото лице или седалището на работодателя се намира на територията на другата договаряща държава, се прилага законодателството на първата договаряща държава, освен ако с разпоредбите на член 8 и 9 от спогодбата не е определено друго. Видно от тази разпоредба, доколкото извършвате трудова дейност единствено на територията на Република Сърбия, то за Вас е приложимо изцяло сръбското осигурително законодателство, включително и по отношение на здравното Ви осигуряване.
Въпросът, свързан с ползването на медицински услуги от лица, здравно осигурени съгласно сръбското законодателство, не е от компетентността на НАП.

5/5

Вашият коментар