осигуряване на лица, наети по Програма временна заетост /ПВЗ/

3_1929/18.06.2012 г.
КСО чл.6, ал.3
КСО чл.6, ал.2, т.1 и т.3
Относно: осигуряване на лица, наети по Програма временна заетост /ПВЗ/
Според изложеното в запитването по сключен договор между Община ХХХХ и Дирекция „Бюро по труда” – гр. ХХХХ са наети работници по ПВЗ. Съгласно НКИД Общината е с икономическа дейност държавно и местно управление с код 8411, съгласно НКПД работниците по ПВЗ на длъжност чистач са с код 96130001 и за вид осигурен за тези лица в декларация образец 1 е регламентиран код 25. В тази връзка се поставя въпроса трябва ли да се определи минимален осигурителен доход за тези работници и ако трябва, какъв е неговият размер?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВбр. 7/2012 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година и основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималният осигурителен доход за тях, се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ съгласно чл.6,ал. 2, т. 1 и т. 3 от КСО.
В т. 4 от забележките към Приложение № 1 на ЗБДОО за съответната година е предвидено, че по отношение на работниците и служителите от бюджетните предприятия по смисъла на §1, т.1 от ДР от Закона за счетоводството /ЗСч/ не се определя минимален осигурителен доход от 2008 г. до настоящата година. Съгласно §1, т.1 от ДР от ЗСч “Бюджетни предприятия“ са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на ЗУДБРБ и ЗОБ, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, БАН, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
Следователно, предвид цитираната нормативна уредба за лицата, наети по ПВЗ от общината, не се определя минимален осигурителен доход.
Съгласно правилата на Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, средствата за изплащане на трудово възнаграждение на работниците и дължимите вноски за сметка на работодателя за фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за НЗОК се осигуряват от Републиканския бюджет.
Предвид гореизложеното осигурителният доход на работниците и служителите, които работят по ПВЗ в Община ХХХХ е полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно месечно възнаграждение или неначисленото месечно възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »