осигуряване на лице, получаващо възнаграждение по граждански договор

3_4416/01.10.09. г.
КСО, чл.4, ал.3, т.6
КСО, чл.7, ал.6
КСО, чл.5, ал.4
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3
Наредба Н-8, чл.3, ал.1, т.3
Относно: осигуряване на лице, получаващо възнаграждение по граждански договор
ЗЛ е изплатило възнаграждение на физическо лице по граждански договор за извършена услуга. Лицето получава сума, след приспадане на разходи за дейността, по-голяма от минималната работна заплата за страната като същото е осигурено на друго основание.
Поставя се въпроса относно срока за внасяне на дължимите осигурителни вноски, както и за срока за подаване на декларации образец № 1и образец № 6.
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, в сила от 01.01.2000 г., обн. ДВ бр.110 от 17 Декември 1999г., посл.изм.ДВ бр.35 от 12 Май 2009г.), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр.70/1998г., посл. изм. ДВ бр. 42/2009 г.) и Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр.8/2008 г.) изразявам следното становище:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученотовъзнаграждение. Това означава, че когато лицата през календарния месец са осигурени на друго основание и работят без трудово правоотношение, върху изплатеното възнаграждение, след намаляването му с разходите за дейността, лицата подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В същия смисъл горецитираната разпоредба е пренесена в чл. 40, ал. 1, т.3 от Закона за здравното осигуряване, която регламентира здравното осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение.
Съгласно чл. 7, ал. 6 от КСО осигурителните вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Здравноосигурителната вноска се внася от възложителядо 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят /чл.40, ал.1, т.3, б.”в” от ЗЗО/.
За същите лица на основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителят подава данни за осигуряването им с декларация образец № 1 и данни за дължимите осигурителни вноски с декларация образец № 6 в срокове и ред, определени с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г.
Срокът за подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 е указан съответно в чл.3, ал.1, т.3 и чл.3, ал.3 от Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. Съгласно тази правна норма декларация образец № 1 се подава в компетентната ТД на НАП от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудово правоотношение в срок не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от КСО. Срокът за подаване на декларация образец № 6 е не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски.
Възможно е лицето, на което е изплатено възнаграждение по граждански договор за извършена услуга да попадав кръга на осигурените лица,визирани в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО. Това са следните лица:
?лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
?лица, упражняващи дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
?лица, които са регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители.
На основание чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина при изплащане на възнаграждения на горепосочените лица за работа без трудово правоотношениеосигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Лицата следва да декларират това обстоятелство и да определят окончателен размер на осигурителния доход с годишната данъчна декларацияпо чл. 50 от ЗДДФЛ. След определяне на окончателния размер на осигурителния доход самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 6 еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната година.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »