осигуряване на лице, получило възнаграждение за работа без трудово правоотношение и нерегистрирано по БУЛСТАТ, изразяваме следното становище:

5_94-00-107/06.06.2008
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.5, чл.5, чл.11, ал.1
Фактическа обстановка:лице е работило без трудово правоотношение. Осигурителят не е удържал и внасял осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение, а същите са посочени в годишната данъчна декларация на лицето като дължими. Изпълнителят по договора не е регистриран в Регистър БУЛСТАТ;
Въпрос: Как следва да се внесат дължимите осигурителни вноски и трябва ли физическите лица да имат БУЛСТАТ;
Във връзка с Ваше запитване с вх. № 94-00-107/22.05.2008г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –град София, относно осигуряване на лице, получило възнаграждение за работа без трудово правоотношение и нерегистрирано по БУЛСТАТ,изразяваме следното становище:
На основание чл. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, за лицата, работещи без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1 – 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.6 от КСО.
На основание чл.11, ал.1 от НООСЛБГРЧ, за самоосигуряващите се лица по при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.Тезилица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 КСО.
Видно от цитираните разпоредби, в случай, че изпълнителят по договора не е самоосигуряващо се лице, което е декларирал качеството си на такова, възложителят е длъжен да удържа и внася осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение за работа без трудово правоотношение.
Съгласно чл. 3, т. 9 от Закон за регистър БУЛСТАТ / ЗРБ/,в регистър БУЛСТАТ се вписват физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност. В тази връзка лицата по чл.1, ал.5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, които до влизане в сила на цитираната разпоредба са се осигурявали по ЕГН, следва да се осигуряват чрез БУЛСТАТ.
На основание чл. 6 от ЗРБ кодът по БУЛСТАТ за физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност /чл. 3, ал. 1, т. 9/ и други физически лица – осигурители /чл. 3, ал. 1, т. 11/ е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ). Съгласно чл.1, ал.5 от НООСЛБГРЧ, за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
1. на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
3. които извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »