отдаване под наем на жилище на физическо лице по ЗДДС

Изх. № 24-34-739
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: отдаване под наем на жилище на физическо лице по ЗДДС
Уважаеми г-н ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-739/12.09.2007 г.,Ви уведомява следното:
С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона на всяко данъчнозадължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
На основание чл. 96, ал. 2, т. 2 от ЗДДС облагаем оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително с нулева ставка.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице , което не е търговец.
Предвид изложеното доставките по чл. 45, ал.4 от ЗДДС не следва да се включат в облагаемия оборот за целите на задължителна регистрация по ЗДДС .
//

Оценете статията

Вашият коментар