Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е едновременно – управител по съдебно решение и има сключен трудов договор с дружеството на друга длъжност /несвързана с управленски функции/ &l

2_2223/ 19.08.2008 г.
КСО-чл.4, ал.1, т.7
КСО-чл.4, ал.3, т.2
ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е едновременно – управител по съдебно решениеи има сключен трудов договор с дружеството на другадлъжност /несвързана с управленски функции/
Отправили сте писмено запитване до Териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ – гр…………., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …………..,заведено в регистърас вх.
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в „………..” ООД, гр………….. управителят по съдебно решение има сключен трудов договор с дружеството на длъжност „Специалист маркетинг и продажби” и получава възнаграждение за това. Същевременно той изпълнява и управленските си функции, без да получава възнаграждение. В тази връзка поставятевъпроса: как следва да се осигурява това лице-като самоосигуряващо се, по трудовия договор или и на двете основания ?
С оглед надействащата нормативна база, изразявам следното принципностановище:
С договорът за управление и контрол се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителя се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени резултати в определен срок. Такъв договор се смята за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
На основание чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално оигуряване /КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове. Съгласно чл.6, ал.3 от КСО осигурителните вноски се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професиии не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Когато функциите по управление и контрол се осъществяват от съдружник в търговското дружество, или собственик на ЕООД без възнаграждение /изплатено или начислено/, осигуряването се осъществява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е като самоосигуряващо се лице. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължение за осигуряване е упражняването на трудова дейност по управление и контрол. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейности продължава до нейното прекъсване или възобновяване-чл.1, ал.1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от натъпване на обстоятелството /чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ/. Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО. Лицата определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справката към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица-чл.6, ал.8 от КСО.
Ако съдружниците в търговските дружества имат сключени трудови договори с дружествата, те подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове върху полученото трудово възнаграждение. В случай че съдружниците упражняват трудова дейност в търговските дружества извън работата си по трудовото правоотношение, например като като самоосигуряващи се лица, осигуряването се извършва едновременно и на двете основания, тъй като съгласно чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване на определената в нормата поредност.

Оценете статията

Вашият коментар