Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

2_2205/22.08.2008 г.
ППЗДДС – чл. 78, ал.1 и ал.3
ОТНОСНО:Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
Според изложената в запитването фактическа обстановка, Вие сте прехвърлили 50 % от търговското си дружество на нов съдружник. Въпросът, който поставяте е: как да постъпя с фактурите – да продължа ли с текущия номер или да започна нова номерация?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Включването на нов съдружник в едноличното дружество с ограничена отговорност не променя вида на дружеството, тъй като ЕООД и ООД са дружества от един и същи вид. В случая не е налице новосформирано търговско дружество, а се увеличава броя на съдружниците в съществуващото ООД.
В Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагането му /ППЗДДС/ няма изискване, след вписване на решението за приемане на нов съдружник в търговския регистър, данъчно задълженото лице да започне номерирането на издаваните от него фактури отначало. Единственият случай, изрично посочен в чл.78, ал.3 от ППЗДДС при който номерирането на документите трябва да започне отново от “0000000001“ е при изчерпване на възможните номера.
Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл.78, ал.1 от ППЗДДС изисква бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, да съдържат трайно вписани при отпечатването: пореден номер; гриф “оригинал“ на първия екземпляр; наименование и идентификационен номер на лицето, което ще ги издава и идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. „Трайното” вписване следва да гарантира невъзможност за промяна, в това число и на физическо въздействие върху данните, което може да се постигне само чрез отпечатване в кочана на посочените постоянни реквизити на фактурата или известието.

Оценете статията

Вашият коментар