осигуряване на собственик и управител на ЕООД, който едновременно извършва и други дейности като самоосигурявашо се лице

2_487/ 25.03.2010 г.
КСО- чл.4, ал.3, т.2
Чл.4, ал.1, т.7
ОТНОСНО: осигуряване на собственик и управител на ЕООД, който едновременно извършва и други дейности като самоосигурявашо се лице
От изложеното в запитването става ясно, че сте собственик и управител в еднолично дружество с ограничена отговорност. В настоящия момент се осигурявате в дружеството, като самоосигуряващо се лице /собственик/ на основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица/420 лв./ Едновременно с тази си дейност сте регистриран и като едноличен търговец и съдружник в друго дружество с ограничена отговорност, където не извършвате трудова дейност. Във връзка с изложеното задавате следните въпроси: Как следва да се осигурявате, ако и в трите фирми упражняватедейност ? Ако се осигурявате като изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД, как ще се осигурявате в другите две фирми ? Може ли да се осигурявате само в една от тях като самоосигуряващо се лице ?
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принципе изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване на трудовата дейност и продължава до нейнотопрекратяване.
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По отношение на дължимите осигурителни вноски върху „неначислени възнаграждения”указание изх.№ 24-00-10/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което се допълва указание 24-00-7/ 25.02.2010 г. пояснява, че неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4. ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени.
В този смисъл за собствениците/съдружниците/ които са вписани и като управители на търговскидружества, но не им е договорено или определено по съответния ред възнаграждение за управление, не възникваоснованиеза осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, като изпълнители по договори за управление и контрол.
Когато тези лица упражняват дейност с личен труд в дружеството, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласночл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица.
В хипотезата в която едно лице, упражнява едновременно дейност като самоосигуряващо се лице на няколко основания, в случая като собственик на ЕООД, едноличен търговец и съдружник в дружество с ограничена отговорност /ООД/, намира приложение разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбинаи морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, според която, самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
Въпреки, че осигуряването се извършва на едно от основанията, съгласно чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Когатолице извършва дейности подлежи на осигуряванекато изпълнител по договор за управление и контрол и като самоосигуряващо се лице,осигурителните вноски се дължат върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, по реда на чл.6, ал.10 от КСО. По отношение дейностите като самоосигуряващо се лице, намира приложение разпоредбата на чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ, т.е. вноските се внасят на едно от основанията по избор на лицето

Оценете статията

Вашият коментар