осигуряване на собственик на ЕООД, регистриран и като физическо лице земеделски производител

2_657/ 18.03.2009 г.
КСО-чл.4, ал. 3, т.2 и т.4;
чл.5, ал.4;
чл.6, ал.7, т.2 и 3;
НООСЛБГРЧ-чл.1, ал.2
ОТНОСНО: осигуряване на собственик на ЕООД, регистриран и като физическо лице земеделски производител
Собственик и управител на ЕООД с дейност различна от дейност на земеделски производител, се осигурява като самоосигуряващо се лице. През м.февруари 2009 г. той се регистрира и като физическо лице – земеделски производител. Как следва да се осигурява лицето, в какви срокове да плаща осигурителните вноски и да подава декларации обр.№ 1 и №6 ?
Управителите на ЕООД, които са и собственици на търговските дружества,когато упражняват трудова дейност в дружествата, могат да се осигуряват по два начина:
– по договор за управление и контрол – на основание чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ като задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейностти и групи професии /осигурителения праг/ и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Вноските се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношението по чл.6, ал.3 от КСО – за 2009 г.60:40. Здравно осигурителните вноски и вноските задопълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ в универсален пенсионен фонд се внасят върху същия доход по реда на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ и чл.157 от КСО.
– като самоосигуряващо се лице- когато собственикът на ЕООД упражнява дейност в дружеството но не получава възнаграждение, подлежи на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за строст и за смърт по чл.4, ал.3, т.2 от КСО. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата им дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване /чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход междуминималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година и се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат. Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход по чл.6, ал.8 от КСО, въз основа на данните декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Здравно осигурителните вноски и вноските за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се внасят по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО и чл.157 от КСО и са изцяло за сметка на осигурените лица.
Съгласно § 1, ал.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на КСО „регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.Редът за регистрация на земеделските производители е регламентиран в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
Регистрираните земеделски производители са обособени като отделна категория осигурени лица и социалното им осигуряване се подчинява на самостоятелен и привилегирован правен режим, който се изразява в следното:
?Подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт /фонд „Пенсии”/ по чл.4, ал.3, т.4 от КСО. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл.4, ал.6 от КСО/.
?Осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО /чл.6, ал.7, т.2 от КСО/;
?За упражняващите само земеделска дейност осигурителния доход е между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО/чл.6, ал.7, т.3 от КСО/;
? Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена животинска или растителна продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход /годишно изравняване/за тази дейност /чл.6, ал.9 от КСО/;
? Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводител, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване старост и за смърт/за фонд „Пенсии”/, могат да внесат дължимите вноски до 31 март на годината, следваща тази за която се отнасят /чл.7, ал.5 от КСО/;
?Здравно осигурителните вноски и вноските заДЗПО в универсален пенсионен фонд се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО и чл.157 от КСО и са изцяло за сметка на осигурените лица.
Следва да имате предвид, че регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител, който едновременно със земеделската дейност извършва и друга дейност като самоосигуряващо се лице, в случая собственик на ЕООД, не може да се възползва от разпоредбите на чл.6, ал.7, т.2 и 3 от КСО, т.е от този специален ред за осигуряване, тъй като той не извършва единствено земеделска дейност. Поради товаавансовите месечни осигурителни вноски следва да се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат, върху осигурителен доход между минималния размер на осигурителния доход като самоосигуряващо се лице /за 2009 г. – 260 лв./ и максималния месечен размер на осигурителния доход определен със ЗБДОО /за 2009 г.-2000 лв./. На годишно изравняване почл.6, ал.8 от КСО подлежат всички доходи от дейностите като самоосигуряващо се лице, с изключение на доходите от непреработена растителна или животинска продукция / чл.6, ал.9 от КСО/.
Във връзка с промяната в чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ /ДВ,бр.17 от 19.02.2008 г., в сила от 01.01.2008 г./ започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация, по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. С направеното допълнение в тази разпоредба се уточнява, че декларация се подава при настъпване на тези обстоятелства за всяка трудова дейност по чл. 4, ал. 3 от КСО. Авансовите осигурителните вноски, следва да се внасят на едно отоснованията по избор на лицето, по аргумент на чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ
.
Данните по чл.5, ал.4 от КСО /Декларация обр. №1 и №6/ самоосигуряващите се лица представят в компетентната териториална дирекция на НАП, съгласно Наредба Н-8 от 2005 г., за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица, в следните срокове:
?Декларация образец № 1 не по късно от 10 дни след внасяне на дължимите авансови вноски за месеца /чл.3, ал.1, т.2/. Самоосигуряващите се лица могат да подадат до 20 февруари за всяка календарна година, еднократна декларация за календарната година в случай, че са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии” и осигуряването им продължава от предходната година или е възникнало от първи януари /чл.4, ал.1 и 2/;
?Декларация образец № 6 се подава за дължимите осигурителни вноски за предходната година, еднократно до 30 априлна следващата година/чл.3, ал.3, т.2/ ;

Оценете статията

Вашият коментар