ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 23,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1

2_645/26.03.2010г.
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.23
ЗДДФЛ чл.50
ЗДДФЛ §1, т.26, буква „и” от ДР
Във Ваше писмено запитване изх.№…………, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. ………. с вх.№…………. е описана следната фактическа обстановка:
Лице със свободна професия като застрахователен агент е съдружник в ООД с основна дейност морски консултантски услуги, но не участва в дейността на дружеството и не получава възнаграждение. Това лице е командировано в чужбина по граждански договор с дружеството, в което е съдружник. За дните на командировката е получило дневни пари в размер, по-голям от двойния размер на дневните пари по Наредбата за служебните командировки и специализации вчужбина. От изплатената сума над двойния размер на дневните пари по Наредбата е удържан данък 10%.
Поставен е въпроса:Превишението на дневните командировъчни пари представлява ли облагаем доход и следва ли да се декларира в Приложение №3 към Годишната данъчна декларация, при условие, че платеца на дохода е удържал 10% данък?
При така представената фактическа обстановка доколкото можем да приемем, чевъпроса се отнася за 2009г., изразяваме следното принципно становище:
Наоснованиечл.13, ал.1, т.23 от ЗДДФЛ /всила от 01.01.2009г./ не са облагаемиполучените суми за командировъчнипътни иквартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните пари, но не повече отдвукратният им размер, определен за лицата по трудови правоотношения. От тукследва извода, че превишението над двукратния размер представлява облагаем доход на физическото лице.
Облагаемият доход на лицата, упражняващи свободна професия /по см.на §1, т.29 от ДР на ЗДДФЛ в сила за 2009г./ се определя по реда на чл.29, т.2 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 25% разходи.
За авансово облагане на придобитите доходи по чл.29 от ЗДДФЛ са приложими разпоредбите на чл.43. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.1от с.з.лице придобило доходи от друга стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данъквърху разликата междуоблагаемия доход ивноските, коитосамоосигуряващото си лице е задълженода прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през които е придобит облагаемия доход, а ако лицето не е самоосигуяващо се – между облагаемия доход иудържаните задължителни осигурителни вноски.
Според чл.43, ал.4, когато платецът на доходи от стопанска дейносте предприятие и самоосигуряващо се лицепо см. на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, размерът на данъка се определя и данъка сеудържа отплатеца надохода при изплащането му. Изключение от това правило се съдържа в разпоредбата на чл.43, ал.5, според която ал.4 не се прилага, когато лицето придобило дохода е самоосигуряващо се лице по см. на КСОи деклариратова обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
На основаниечл.43, ал.6 от ЗДДФЛ, когатолицето придобиващо дохода е самоосигуряващо се лице по см. на КСО и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на авансовия данъксе определя и внася отлицето придобило дохода. Акофизическото лице – застраховател, формиращо облагаем доход по чл.29 от ЗДДФЛ е самоосигуряващо се лице по см. на КСО и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, за последния не е налице задължение да определя и удържа авансовия данък.
Предприятието платец следва да изпълни разпоредбите на чл.73 от ЗДДФЛ, като в срок до 30 април на следваща година подаде информация за изплатените доходи на физическото лице.
Следва да имате предвид, че от 01.01.2010г. е в сила ново определение за трудови правоотношения по §1, т.26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ, според което правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници за полагане на личен труд в дружествата, в които те са съдружници, са „трудови правоотношения”.За доходите от трудови правоотношения по §1, т.26, буква „и” от ДР са предвидени правила за определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа в чл.25, ал.2 от ЗДДФЛ/, авансово месечно облагане /чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ/, ред за определяне на годишния данък /чл.49, ал.8 от ЗДДФЛ/ и деклариране на доходите /чл.50, ал.3 от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар