Осигуряване на член на съвета на директорите на акционерно дружество,

2_57/11.01.2013 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7;
чл.4, ал.3, т.1;
чл.4, ал.4;
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7;
чл.6, ал.10;
ЗДДФЛ – §1, т. 26, буква „з“
ТЗ – чл. 219, ал.1;
чл.221, т.5;
чл.244, ал.7;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.5, т.1;
чл.11;
ОТНОСНО: Осигуряване на член на съвета на директорите на акционерно дружество,
който е и самоосигуряващо се лице – свободна професия
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че член на съвета на директорите на АД е самоосигуряващо се лице – свободна професия – адвокат. До сега при изплащане на месечните му възнаграждения сте удържали и внасяли само данък по ЗДДФЛ. Сомоосигуряващото се лице Ви е представяло декларация, че внася изцяло за своя сметка дилжимит вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО.
Поставяте въпроси, предвид разпоредбата на чл.11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите селица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), дали следва да удържате и внасяте при изплащане на месечното възнаграждение на члена на съвета на директорите и осигуровки или те са изцяло за сметка на лицето. Следва ли Вие да продължите да удържате и внасяте само данък по реда на ЗДДФЛ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предоставената на НАП компетентност и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Органите на акционерното дружество, системите за управление, техните правомощия и компетентност са регламентирани в чл. 219 – 244 от Търговския закон (ТЗ).
Съгласно чл. 219, ал. 1 от ТЗ органи на акционерното дружество са:
?общо събрание на акционерите и
?съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система).
Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица (чл.244, ал.1 от ТЗ).
Съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от ТЗ, отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.
Разпоредбата на чл.221, т.5 от ТЗ, регламентира, че общото събрание определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
Управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества подлежат на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социалноосигуряване (КСО) и са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен с Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. (чл.6, ал.3 от КСО). Осигурителните вноски за тези лица се разпределят между осигурителите и осигурените, в съотношение 60:40.
Съгласно §1, т. 26, буква „з“ от ДР на ЗДДФЛ, правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са трудови правоотношения. Годишната данъчна основа за тези доходи, като доходи от трудови правоотношения се определя по реда на чл.24 и следващите от ЗДДФЛ.
Работодателят е задължен да определя авансовият данък за тези доходи по реда на чл.42 от ЗДДФЛ.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност (чл.4, ал.3, т.1 от КСО). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.5, т.1 от НООСЛБГРЧМЛ, за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.
Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО.
Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Видно от цитираните по – горе разпоредбичл.11 от НООСЛБГРЧМЛ не може да намери приложение в конкретния случай и следва за този член на съвета на директорите в АД да се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както и данък по реда на ЗДДФЛ.

3.5/5

Вашият коментар