Осигуряване на членове на УС на КС на кооперация

2_ 305/04.03.2013 г.
КСО- чл. 4, ал. 1, т. 5;
чл. 5, ал. 4, т. 1;
ОТНОСНО: Осигуряване на членовена УС на КС на кооперация
Постъпило е Ваше писмено запитване,в което поставятевъпрос, за това как в декларация образец № 1 „Данни за осигурено лице” да бъдат посочени лицата, които са членове на управителния и контролен съвет на кооперацията, която представлявате. Излагате обстоятелството, че същите участват само в заседанията на управителния съвет.
В запитването не е уточнено, дали членовете на управителния и контролен съвет получават възнаграждения и по какъв ред са уредени взаимоотношенията им с кооперацията, поради което и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.1 и чл.2, ал.1 от Закона за кооперациите (ЗК), кооперацията е юридическо лице, което може да бъде учредено от най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен и контролен съвет. Членовете на управителния и контролен съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок от 4 години. (чл. 20, ал. 1 и чл.27, ал.1 от ЗК).
В Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвиден специален ред в чл. 4, ал. 1, т. 5, по който се извършва осигуряването на членовете на кооперации. Съгласно предложение първо на посочената разпоредба, членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица (предложение второ).
По реда, определен в специалната разпоредба на чл. 4, ал.1, т. 5 от КСО, следва да се осигуряват членовете на кооперации, които работят без трудови правоотношения в кооперацията, независимо дали работата се извършва по сключени договори за възлагане или по възлагателни протоколи на общото събрание или на други органи на кооперацията съобразно устава и приетите правила за работа.
Осигурителните вноски при работа без трудови правоотношения (граждански договор) са в размера за фонд “Пенсии“, фонд “Общо заболяване и майчинство“ и фонд “Трудова злополука и професионална болест“ и се дължат върху полученото брутно възнаграждение, независимо от неговия размер, без да се приспадат нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се определя минимален осигурителен доход по групи професии и икономически дейности. За един месец осигурителен стаж на тези лица се зачита месецът, през който е получено възнаграждение, не по-малко от минималната работна заплата за страната, ако върху това възнаграждение са внесени или са дължими осигурителни вноски. Ако възнаграждението е под минималната работна заплата, осигурителният стаж се зачита пропорционално (чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО).
Относно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за осигуряването на членовете на управителния и контролния съвет на кооперацията, следва да имате предвид, че в т. 12 „Вид осигурен“ на декларация обрИзх. № 1 за тези лица се попълва код 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията. Когато членовете на управителния и контролния съвет на кооперацията получават възнаграждение само за дните, през които са участвали в заседания, те подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО само за тези дни. При попълване на декларация обрИзх. № 1 в тези случаи се попълват т. 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало“ и т. 15 “Последен ден в осигуряване”. В точка 14 се попълва в две позиции първият ден в осигуряване за месеца. В точка 15 се попълва в две позиции последният ден в осигуряване. Данните, посочени в т. 14 и т. 15 на декларация обрИзх. № 1, трябва да съответстват на броя на дните в осигуряване, попълнени в позиция 2 и 3 на точка 16 “Дни в осигуряване – общо“.

Оценете статията

Вашият коментар