ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.97а

2_ 313/08.02.2010 г.
ЗДДСчл.21, ал.2
ЗДДСчл.97а
Упражнявате дейност като ЕТ с предмет на дейност „дейност на лекари специалисти”. Работите и по трудов договор като лекар-специалист в МБАЛ.
Фирма от Белгия желае да извърши проучване в гр. Р…, в което да участвате като главен изследовател на медикаменти при колянно протезиране, заедно с други лекари специалисти. Предложението е: проучването да се извърши на база МБАЛ-Р…, в ортопедично отделение на стационарни пациенти при сключване на договор с болницата. Предвидено е възнаграждение за лекарите специалисти през следващите месеци на годината.
Дейността, която ще извършвате евентуално като главен изследовател ще е същата като тази която извършвате като ЕТ и по трудов договор с МБАЛ – дейност на лекар-специалист.
Въпросите, които поставяте са:
1.Произтича ли задължение за едноличния Ви търговец да се регистрира по ДДС съгл. чл.3, ал.6 и чл.97а от ЗДДС и кога?
2.Ако се регистрирате по ЗДДС, а договорът не бъде сключен, в какъв срок следва да се дерегистрирате?
В чл. 39 от ЗДДС подробно са изброени освободените от облагане с ДДС доставки, свързани със здравеопазване.
На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 39, т. 1 от закона освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Оказваните от Вас услуги, свързани с клинично изпитване на лекарствени продукти са регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина /ЗЛПХМ/ и същите не попадат в обсега на освободените доставки по ЗДДС.
Определение на понятието клинично изпитване на лекарствен продукт е дадено в§1, т.24 от ДР на ЗЛПХМ. Това е всяко проучване при човека, предназначено да се открият или потвърдят клиничните, фармакологичните и/или други фармакодинамични ефекти на един или повече изпитвани лекарствени продукти, и/или да се определят нежеланите реакции към един или повече изпитвани лекарствени продукти, и/или да се изследва абсорбцията, разпределението, метаболизмът и екскрецията на един или повече изпитвани лекарствени продукти с цел да се установи тяхната безопасност и/или ефикасност.
Съгласно легалните дефиниции дадени в §1, т. 8и т.10 от ДР на ЗЛПХМ възложителна клинично изпитване е физическо или юридическо лице, институция или организация, която отговаря за започването, управлението и/или финансирането на клиничното изпитване. Главен изследовател е определеният от възложителя лекар или лекар по дентална медицина, който ръководи цялостното провеждане на клиничното изпитване в съответствие с одобрения протокол и ръководството за Добра клинична практика и отговаря за работата на изследователите.
Съгласно описаната в запитването Ви фактическа обстановка, възложител на клиничното изпитване ще бъде данъчно задължено лице от Белгия, като за извършваните от Вас услуги в качеството Ви на главен изследовател, Вие ще получавате възнаграждение от това лице.
На основание разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от запитването Вие ще предоставяте услуги с полчател данъчно задължено лице от Белгия. Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, считам, че при извършване на посочените услуги, същите биха попаднали в хипотезата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и мястото на изпълнение на същите ще е извън територията на страната.
Съгласно чл.97а от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6,което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Предвид гореизложеното, когато предоставяте услуги наданъчно задължени лица, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, определено по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС, подлежите на задължителна регистрация, на основание чл.97а от ЗДДС.
Съгласно ал.5 на чл.97а от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Следва да имате предвид, че при предоставяне на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за Вас ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по 97а от ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
При извършване на доставка на услуга, с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно разпоредбата на чл.79, ал.2 от ППЗДДС следва да издавате фактура, в която не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона следва да се впише “чл. 113, ал. 9“ – за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица регистрирани на основание чл.97а, 99 и чл.100, ал.2 от закона.
Съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1, т.4 от ЗДДС за лице, регистрирано на основание чл. 97а, основание за дерегистрация по избор възниква, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация по чл.107 от ЗДДС. Следователно след регистрацията Ви по чл.97а може във всеки един момент да се дерегистрерате по избор, стига за Вас да не са налице основанията по чл.107 от ЗДДС към момента на подаване на заявлението Ви за дерегистрация.
Следва да имате предвид, че с регистрирането си като едноличен търговец, физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. С признаването на качеството му на търговец само е разширена неговата провоспособност и е открита възможността същия да бъде страна в търговско правните отношения, без обаче да възниква с това нов правен субект. Между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец не настъпва разлика – касае се за едно и също лице. Съответно разпоредбата на чл. 14 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс регламентира, че задължени лица са физическите и юридически лица, които са носители на задължението за данъци или осигурителни вноски; са задължени да удържат и внасят данъци и задължителни осигурителни вноски или отговорят за задължението на такива лица. Аналогична е и разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
С оглед гореизложеното, независимо в какво качество осъществявате икономическа дейност – на търговец или на физическо лице, регистрирано по ЗДДС лице следва да бъде лицето Иван Иванов Иванов.
На основание чл.72, ал.4 от ППЗДДС, при регистрация Ви по ЗДДС ще Ви бъде издаден идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от единнияидентификационен код по търговския регистърна едноличния Ви търговец.
Разпоредбата на § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДСрегламентира, че физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

Оценете статията

Вашият коментар