задълженията Ви за регистрация по ЗДДС.

2_464/16.03.2012г.
ЗДДС – чл. 17, ал. 2
– чл.96, ал.1
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че дружеството Ви не е регистрирано по ЗДДС. То закупува стока от доставчик в Китай и я продава на клиент от Израел. Стоката се транспортира директно от Китай за Израел. Транспортните разходи са за сметка на израелската фирма.
Въпросите, които поставяте са относно задълженията Ви за регистрация по ЗДДС.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл.12.
Облагаема доставка по чл.12 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Мястото на изпълнение при доставка на стоки се определя по правилата, посочени в чл.17 от ЗДДС. Съгласно ал.1 и 2 на този член мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2, а място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид горецитираното, във Вашия случай за определяне мястото на изпълнение на първата доставка, чрез която дружеството Ви придобива право на собственост върху стоката приложение намира разпоредбата на чл.17, ал.1 от закона и мястото на изпълнение на тази доставка е извън територията на страната. За последващата доставка на стоката, която се транспортира от Китай за Израел мястото на изпълнение е извън територията на страната предвид нормата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС.
Следователно, доставките Ви свързани със закупувнето на стока от Китай и продажбата й на клиент от Израел, с директно транспортиране от Китай за Израел са с място на изпълнение извън територията на Р България.
Тези доставки освен това не представляват и облагаеми доставки с нулева ствка на данъка по глава 3 на ЗДДС.
Сумата от данъчните основи на тези доставки не формира облагаем оборот по см. на чл.96, ал.2, т.1 от ЗДДС и за Вас не възниква изискване за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от с.з.

Оценете статията

Вашият коментар