Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители

2_660-1/31.05.2013г.
ЗДДС,чл.7, ал.1
ЗДДС, чл.114, ал.6
В запитването посочвате следното:
Фирмата Ви е одобрена за доставчик на стоки от румънски дружества, регистрирани по ДДС в Румъния.
В изпълнение на условията на чл.7, ал.1 от ЗДДС и чл.45 от ППЗДДС относно наличие на валиден ДДС номер на получателя към датата на данъчното събитие на доставката и документи – фактури, инвойс, товарителници и транспортни документи, надлежно попълнени от изпращач, получател и превозвач и с цел избягване на евентуални грешки при прилагане режима на ВОД сте поставили следните въпроси:
1. Какви разумни проучвания още може да извършите и къде в рамките на разрешеното и законосъобразното, за да сте сигурни в надеждността на купувача, дори и след няколко месеца?
2. Възможно ли е да проверявате декларирането на ВОП от получателя по ВОП и къде?
3. Кои са разумните мерки, които трябва и разбира се е възможно да вземете в рамките на вашите възможности и законово право, за да сте уверени, че осъществяваните от дружеството ВОД няма да Ви доведат, до евентуално участие в данъчна измама?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Вътреобщностна доставка на стоки е налице, когато едно данъчно задължено лице регистрирано за целите на ЗДДС в България, извърши доставка на стоки транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да се удостовери извършването на вътреобщностна доставка следва даразполагате с посочените в чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)документи.
Освен с предвидените в ППЗДДС документи, с оглед съдебната практиката на Европейския съюз (Решение по дело С-409/04 Телеос) е необходимо да удостоверите, като доставчик, че сте взели всички разумни мерки в рамките на своите възможности, т.е. сте положили грижата на добрия търговец, за да се уверите, че осъществяваните от Вас вътреобщностни доставки не Ви довеждат до участие в данъчна измама.
Мерките, които следва да се вземат не са универсални за всички случаи на вътреобщностни доставки. Те могат да бъдат различни и зависят, както от спецификата на доставките, така и от получателите по тях. Част от грижата на добрия търговец се изразява например в предприемане на действия за проучване на получателя по доставката относно неговата надеждност и платежоспособност, предприемане на действия за проучване надеждността на фирмата, осъществяваща транспортирането на стоките, проучване на търговски опит, възможност за изпълнение на поетите търговски задължение и гаранции за изпълнението. От значение за мерките, които следва да предприеме доставчика, за да се увери, че осъществяваните доставки не го довеждат да участие в данъчна измама са и обстоятелствата относно начина на свързване с контрагента, създаване на търговска кореспонденция при водене на преговори преди сключване на сделката и финализирането им със сключване на съответния договор и др. подобни. Необходимата информация може да бъде събрана чрез извършване на проверки в публичните регистри и от други общодостъпни източници, включително и от съответната държава- членка, като се изхожда от характеристиките на доставки и получателите по тях.
Освен горното следва да се има предвид, че с направените изменения и допълнения в разпоредбите на глава единадесета от ЗДДС относно документиране на доставките са въведени нови изисквания към данъчно задължените лица във връзка с издаваните и приеманите от тях фактури, тяхното отчитане и съхранение. Тези изменения са обусловени от извършените с Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010г. изменения в основната Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране.
В ал.6 на чл. 114 от закона е регламентирано, че всяко данъчно задължено лице следва да осигури по избран от него начин автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури или известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител или в електронна форма от момента на издаването им до края на периода на съхранението им.
Легални дефиниции на понятията „автентичност на произхода” и „цялост на съдържанието са дадени в §1 т.65 и т.66 от ДР на ЗДДС, според които автентичност на произхода означава уверение за самоличността на доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на доставчика или от страна на получателя по доставката, а цялост на съдържанието означава, че съдържанието на фактурата и известието към фактурата не е променено.
Изпълнението на тези три изисквания следва да бъде обезпечено от страните по доставката чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата и известието към фактурата и доставката на стоки или услуги /чл.114, ал.10 от ЗДДС/.
Начинът, по който ще се осъществява контрола върху стопанската дейност се определя самостоятелно и независимо от всяко лице, като се изхожда от обема на извършваната дейност, броя и стойността на сделките, броя и вида на доставчиците и клиентите и други фактори, относими към конкретната дейност. Предвид разпоредбата на чл.114, ал.10 от закона избрания от лицето контрол на стопанската дейност е необходимо да създава надеждна одитна следа и бъде организиран по начин, който дава възможност, както за проверка на фактурата чрез свързването и с другидокументи – поръчка, договор, известие за доставка, платежни документи, транспортни документи и др. , така ивръзката на документите с доставката на стоки или услуги.

Оценете статията

Вашият коментар