Основание за регистрация по ЗДЦС при продажба на имот, собственост на юридическо лице, и при условие, че същото не осъществява друга дейност

Изх. № 24-33-203
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: Основание за регистрация по ЗДЦС при продажба на имот, собственост на юридическо лице, и при условие, че същото не осъществява друга дейност
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-203/29.03.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, дружеството не е осъществявало дейност от датата си на регистрация по ДОНК. Междувременно закупува два имота, като на 28.02.2007 година, продава единия от тях. Продажната цена е по – висока от петдесет хиляди лева, поради което дружеството се интересува дали има задължение да се регистрира по ЗДДС.
По смисъла на чл.96, ал.1 от ЗДЦС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот петдесет хиляди лева или повече за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, е длъжно в 14 — дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по същия закон.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, съгласно чл.З, ал.1 от материалния закон. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Също така, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Единственото изключение от независимата икономическа дейност е направено с разпоредбите на чл.З, ал.З от Закона, а именно:
– дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или
по правоотношение, приравнено на трудовото; и
– дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за
осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически
лица.
Следователно, във визирания случай на запитването, считаме, че юридическо лице извършило покупко – продажба на актив, е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС.
По отношение на самата доставка на недвижима собственост – имот, собственост на съответното юридическо лице, обръщаме внимание на следното.
Тъй като не е изяснена напълно фактическата обстановка в отправеното ни запитване, относно вида на сградата, изразяваме принципно становище относно формирания оборот от продажбата му.
По смисъла на чл.96, ал.2 от материалния закон, облагаемият оборот включва: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставки на финансови услуги по смисъла на чл.46 от Закона; доставки на застрахователни услуги по смисъла на чл.47 от Закона. Съгласно разпоредбите на чл.45, ал.З от новия закон, доставката на сгради или части от такива, които не се считат за нови по смисъла на параграф първи, т. 5 от ДР на ЗДЦС, е освободена доставка. Поради което, оборота от продажбата на такава сграда или част от сграда не формира облагаем оборот за целите на регистрацията по материалния закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар