основанието и размера на погасените по давност публични вземания, включително констатации относно юридическите факти, касаещи давностните срокове.

2_599-1/09.04.2010
ДОПК, чл.155, ал.4и ал.5
Отправено е писмено запитване до Дирекция”ОУИ”-…, от ИРМ……….входирано под №…. , във връзка с извършване на ревизия на ФЛ и свързано с приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Заповед за възлагане на ревизия№ /.12.2009 г. е връчена на лицето на .01.2010 г.. Ревизията обхваща задължения по ЗДДС за периода …..10.2002 г.-…..01.2003 г. и …..03.2003 г.-…..03.2003 г.. ЗВР е издадена във връзка с Решение №…../…..2009 на Директора на Дирекция ”ОУИ”-……, съгласно което преписката на основание чл.155, ал.4 от ДОПК е върната за възлагане на повторна ревизия. РА …/..2007 г. е отменен като незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения-липса на редовно връчване на АВДР.
В запитването е направена констатацията, че давността за ревизирания период по чл.171, ал.1 от ДОПК е изтекла.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да бъде прекратено ревизионното производство по Заповед № ../ 22.12.2009 г. поради изтекла давност?
2. В случай, че ревизионното производство не бъде прекратено и приключи с ревизионен акт, как да се определят задълженията за ревизирания период:
– като погасени по давност/без направено възражение от лицето/ или
– като задължения, подлежащи на внасяне, за които не е изтекла давността?
Вписмо- отговор № 24-32-99/23.03.2009 г. наЦУ на НАП до ТД на НАП-….., препратено до всички Дирекции ”ОУИ” е анализирана практиката на ВАС, във връзка с приложението на чл.155, ал.4 от ДОПК и последващите действия на органите по приходите.
Съгласно изразеното становище, с решението по чл.155, ал.4 от ДОПК не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. Законът фиксира и момента от който производството се възстановява, а именно от момента на незаконосъобразното действие. Ревизионното производство започва от първата издадена заповед за възлагане на ревизия, като производството е висящо до влизане в сила на издадения ревизионен акт. Втората заповед за възлагане на ревизия по чл.155, ал.5 не променя факта, че производството е висящо.
По отношение на въпроса дали е допустимо в обхвата на ревизиятапо чл.155, ал.4 от ДОПК да се включат задължения, за които срокът по чл.109, ал.1 от с.к. е изтекъл е изразено становище, че преценка дали срокът по чл.109 от ДОПК е изтекъл следва да се извършва към момента на първата заповед за възлагане на ревизия, тъй като с него именно, а не с втория акт за възлагане започва производството.
В случаите, когато с новата заповед за възлагане на ревизия в обхвата й се включват и нови периоди или видове данъци, които не са били включени в обхвата на ревизията съгласно първата заповед за възлагане на ревизия, по отношение на тях преценката дали срокът по чл.109 от ДОПК е изтекъл се прави към момента на втората заповед за възлагане на ревизия.
Във връзка с приложението на института на давността е издадено Указание №24-00-28/ 21.04.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП, където в част VІІ, т.1 изрично е посочено, че давността не се прилага служебно, асамо по искане или възражение на длъжника. Горното произтича от разпоредбата на чл.120 от Закона за задълженията и договорите. В случаите, когато в ревизионно производство по ДОПК служебно се установи, че по отношение на определени задължения на лицето е изтекла погасителната давност, това обстоятелство не следва да се отразява в акта, ако няма искане/възражение на длъжника. На лицата не следва да се разяснява правото им да искатприлагането на погасителната давност.
Когато в хода на ревизионното производство, бъде направено възражение за изтекла давност, задълженията, за които органът по приходите е констатирал, че са погасени по давност, следва да бъдат установени с ревизионен акт. В тези случаи какторевизионния доклад, такаи ревизионният акт следва да съдържат констатации относно основанието и размера на погасените по давност публични вземания, включително констатации относно юридическите факти, касаещи давностните срокове.
Приложение: Указание №24-00-28/ 21.04.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП

Оценете статията

Вашият коментар