ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 1,ЗКПО, чл.189б,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 6

2_531/26.03.2012 г.
ЗКПО чл.189б
ЗДДФЛ чл.29а, ал.1
ЗДДФЛ чл.48, ал.6
Отправили сте писмено запитване изх.№………………, заведено в Дирекция ОУИ …………. с вх.№ …………., в което посочвате, че сте регистриран земеделски производител и имате регистрация по ЗДДС.
Поставяте въпроса имате ли право като регистриран земеделски производител, произвеждащ непреработена растителна продукция, да преотстъпвате 60% от данъка върху годишната данъчна основа съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ.
При така описаната фактическа обстановка изразяваме следното становище съгласно действащата нормативна уредба:
Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 от раздел ІІот ЗДДФЛ „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал. 1, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл. 29а, ал.6 от ЗДДФЛ/.
В т.56 от §1 от ДР на ЗДДФЛ за целите на чл. 29а е дефинирано понятието „Доход от стопанска дейност на физически лица“. Това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189б от ЗКПО.
Разпоредбата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ допуска преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност само на еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители. Видно е, че физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не са посочени в текста на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, поради което независимо от факта, че се облагат с данък върху годишната данъчна основа и са регистрирани като земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване по реда на чл.189б от ЗКПО на дължимия годишен данък.

Оценете статията

Вашият коментар