оставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-94-И-740
Дата:13.01.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9;
ЗДДФЛ, чл. 51;
ЗКПО, чл. 92.
ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща вна НАП и заведено с вх. № М-94-И-740/14.12.2016 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите регистрираните лица трябва да посочват данните си за идентификация по чл. 84 от същия кодекс, както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им. Поставените от Вас въпроси са свързани със задълженията на други лица, които остават анонимни. В тази връзка Ви уведомявам, че изразявам само принципно становище по поставените от Вас въпроси. Възможно е факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на ДОПК да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-долу:
1. По първия въпрос
Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, едноличен търговец (ЕТ) през 2016 г. е извършвал патентна дейност и е нямал други доходи, подлежащи на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ. Патентният данък е платен в пълен размер. През м. април 2016 г. лицето е починало. В тази връзка и предвид новата ал. 9 в чл. 50 от ЗДДФЛ поставяте въпрос дали наследниците на това лице трябва да подават годишна данъчна декларация за 2016 г.?
Съгласно чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите на починало лице може да се подаде от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
В тази връзка следва да се уточни, че в нормата на чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ са посочени и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Следователно лицата, придобили такива доходи, следва да ги описват в годишната данъчна декларация за съответната година. За целта в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е предвидено да се попълва специално приложение – „Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ“ (образец 2071). Обстоятелството, че дължимият патентен данък към съответната община е платен в пълен размер, не е основание за отмяна на това задължение.
От друга страна, видно от цитираната по-горе разпоредба на чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, подаването на годишна данъчна декларация за доходите на починало лице е регламентирано като възможност, а не като задължение. Иначе казано наследниците на починалото лице имат право да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. В случай че не желаят да се възползват от това право, лицата не могат да бъдат санкционирани за неподаване на декларацията по реда на чл. 80 от същия закон.
2.По втория въпрос
Вторият въпрос, поставен в запитването Ви, е дали трябва да се подава отчет за дейността и годишна данъчна декларация (по ЗКПО и/или ЗДДФЛ) от лице, което е ЕТ/ООД/ЕООД, ако за изтеклата година лицето не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) в последната му редакция, но има отписани по давност данъчни задължения от НАП ?
На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО заедно с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч. Аналогичен е и текстът на чл. 51 от ЗДДФЛ, а именно лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността. На основание чл. 51, ал. 2 от ЗДДФЛ тези лица не подават годишен отчет за дейността, ако не са извършвали дейност през данъчната година и не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.
Понятието „предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период“ е въведено в националното законодателство с цел облекчаване на някои видове предприятия по отношение на изискванията към съставителите на финансови отчети извършването на задължителен независим финансов одит (чл. 17, ал. 2и чл. 37, ал. 2 от ЗСч). Съгласно определението, дадено в § 1, т. 30 от ДР на ЗСч (в сила от 01.01.2017 г.), „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗСч предприятието следва да отчита дейността си в съответствие с разпоредбите на закона и приложимите счетоводни стандарти. От предоставената в запитването информация не става ясно при условията и по реда на кои счетоводни стандарти се съставят и представят годишните финансови отчети на предприятието. Поради това настоящият отговор е изготвен при допускането, че предприятието прилага Националните счетоводни стандарти. Счетоводен стандарт (СС) № 18 „Приходи“ определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване. Съгласно СС 18, приложение „Г“, т. 2 приходът се признава при изтичане на давностния срок или при наличие на други основания за отписване на задълженията.
Във случая не е изпълнено второто условие на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч, за да се определи предприятието като „предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период“, тъй като следва да се отчетат приходи във връзка с отписаните по давност данъчни задължения от НАП. От гореизложеното следва, че възниква задължение за подаване на годишен отчет за дейността по чл. 20 от Закона за статистиката, заедно с годишната данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ или по чл. 92 от ЗКПО), както и за публикуване по реда на чл. 38 от ЗСч в Търговския регистър на годишния финансов отчет по чл. 29 от ЗСч.
Въпросът Ви относно подаването на годишна данъчна декларация (ГДД) е подробно разгледан в Указанията за попълване и подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, както и в Указанията към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001). В описания от Вас случай следва да бъде подадена ГДД по чл.92 от ЗКПО и по-конкретно образец 1010 или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако данъчно задълженото лице е ЕТ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *