Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № М-26-Д-3
Дата: 04.02.2013 год.
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 1 букви „а”;
Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 1 букви „б”.
ОТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В отговор на Ваше запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-26-Д-3 / 03.01.2013 г. и вх. № М-26-Д-3#1 / 09.01.2013 г., Ви уведомяваме следното:
В писмото Ви се посочват три хипотези по отношение на „заплати”, отнасящи се за месец януари 2013 г.:
1. начислени на 07.02.2013 г.;
2. начислени на 07.02.2013г. и изплатени 27.02.2013 г.;
3. начислени на 31.03.2013 г. и неизплатени.
Предвид непълно изложената фактическа обстановка и допускайки, че въпросите са свързани с възнаграждения на работници или служители може да бъде дадено принципно становище:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъкът за доходите от трудови провоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ (чл.5, ал. 6 от КСО).
От 01 януари 2013 г. с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (обн. в ДВ. бр. 103 от 28.12.2013 г. в сила от 01.01.2013 г.) са променени сроковете за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т.1 от КСО. С чл. 3, ал. 1, т. 1 букви „а” и „б” от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. се определят сроковете за подаване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” /Приложение № 1 от наредбата/, от работодателите, осигурителите техните клонове и поделения, в компетентната териториална дирекция на НАП. С буква „б” от разпоредбата се определя срок за подаване на декларация образец № 1 от цитираните лица във връзка допълнителни доходи от трудова дейност и разпоредбата е неотносима за посочените от Вас хипотези. С буква „а” от разпоредбата се определя срок за подаване на декларация образец № 1 от същите лица – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Въведено е и изключение за случаите, когато възнаграждението за същия месец (за който се отнасят данните) е начислено или изплатено след този срок. В този случай декларация образец № 1 се подава – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.
Относно конкретните условия в посочените от Вас три хипотези, считаме, че декларация образец № 1 следва да бъде подадена – до 25-о число на месец февруари.
В третата от посочените хипотези след подадените до 25-и февруари декларации се подават и декларации образец № 1 с попълнен код за корекция, предвид направените начисления на възнагражденията и данъка в срок до края на месец март.
В допълнение Ви уведомяваме, че във връзка с измененията и допълненията от 01 януари 2013 г. в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. има издадено и становище на НАП (Изх. №20-00-12 / 11.01.2013г.), което е публикувано на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg.).
Следва да отбележим, че писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което, за да получите конкретен отговор относно прилагането на осигурителното законодателство, следва да изложите конкретна фактическа обстановка. Запитването следва да е отправено от името на заинтересованото лице, и е необходимо същото да се идентифицира по смисъла на чл. 84 и чл. 85 от ДОПК.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *