освободени доставки по сплаша на международни договори по реда на чл.173 от Закона Н1 данък върху добавената стойност /в сила от 01.01.2007;./

Изх. № 24-33-431
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: освободени доставки по сплаша на международни договори по реда на чл.173 от Закона Н1 данък върху добавената стойност /в сила от 01.01.2007;./
Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо с Изх. № 99-00-2-1712/02,10,2007г., постъпило в ЦУ ма НАП с вИзх. № 24-33-031/22.10.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с приключването на изграждането на три градски пречиствателни станции в ===, === и === със средства по Програма ФАР. съгласно Рамково споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програмата ФАР (ратифицирано със закон приет от 37-то Народно събрание, обн.. ДВ, бр. 31 от 1995 г.) основните изпълнители – “===“ АД и “===“ АД възнамеряват да прехвърлят собствеността върху определени превозни средства па общините ===, ==== и ====.
Въпросът Ви е:
Какво е данъчното третиране на доставките по прехвърляне на собствеността върху транспортни средства?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.173. ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се пртига п:>еои ставки па данъка, включително за частта от доставката, която с финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
Съгласно чл.13, т.З от Приложение А на “Обши условия на меморандума за финансиране“ към горепосоченото Рамково споразумение договорите за доставка и челчги. предоставени от български или чуждестранни фирми, които са финансирани по линия на безвъзмездната помощ на НИО. няма да подлежат на облагане в страната на полччате.тя е данък добавена стойност и докуменгарпи гербови или регистрационни мита или фиксални такси, имащи равностоен ефект, независимо от това. дали такива такси съществуват или предстоят да бъдат въведени.
Единствено за доставките, които са финансирани по линия на безвъзмездната помощ на ЕИО, сьг.тасно чл.13, т.З от Приложение А на “Обши условия на меморандума за финансиране“ към горепосоченото Рамково споразумение, свързани с изграждането на градските пречиствателни станции в ===, ======= и ====, извършени от основните изпълнители, е приложима нулевата ставка па данъка на основание чл. I 73, аг 1 от ЗДДС.
За доставките но прехвърляне на собствеността върхч транспортни средства, ако не са финансирани но линия на безвъзмездната помощ на НИО, съгласно чл.13. г. З от Приложение Л на “Общи условия на меморандума за финансиране“ към горепосоченото Рамково споразумение. свързани с изграждането на градските пречиствателни станции в ==========, извършени от основите изпълнители, е неприложима разпоредбата на чл.173, ал.1 от ЗДДС. Същите са облагаеми доставки, съгласно чл. 1 2, ал, I от ЗДДС.
Що се отнася до данъка при придобиване на имущества по глава втора, раздел III от Закона за местните данъци и такси, на основание чл. 48, ал. I. т, 1 , б. “а“ ЗМДТ данък не се дължи, тьй като придобитите от общините имущества са освободени от данък.
//

1/5

Вашият коментар