освобождаване от данък при придобиване на имущества

Изх. № 07-00-9
Дата: 13.05.2016 год.
ЗМДТ, чл. 44
Относно: освобождаване от данък при придобиване на имущества
на дарения, получени от частни лечебни заведения
В отговор на поставения въпрос относно освобождаване от данък по раздел ІІІ, глава втора от ЗМДТ на дарения /лекарства, парични средства, медицинска техника и др./ за частни болници, които се използват за лечение на болните в заведенията, изразявам следното становище, съгласувано с/писмо Изх. № 16-12-102 от 03.05.2016 г./:
По силата на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „е“ от данък се освобождават лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които са: центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тези лечебни заведения се създават от държавата.Законодателят е приел, че само изброените лечебни заведения в чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ са освободени от данък за получените дарения.
Останалите лечебни заведени по ЗЛЗ при придобиване на имущества по дарение не са освободени от данък и следва да подават декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ и да заплащат определените задължения.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар