освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_ИТ-00-7/06.03.2009
ЗДДС, чл. 173 , ал. 1
Относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” –……, и предвид това, че не сте приложили документи,изразявамеследното принципно становище:
В запитването сочите, че сте наети като подизпълнител от търговско дружество, за изработване на проект „Проект на армията на САЩ – Ново Село, България”. За изпълнението Вие наемате и други дружества за извършване на част от проекта за същия обект.
Въпросите, които задавате са свързани с това следва ли като подизпълнител в издаваните фактури да начислявате ДДС за извършени услуги по проекта и какви документи е необходимо да притежавате.
Споразумението между Правителството на РБ и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната предвижда освобождаване от данъци официалните нужди на силите на Съединените щати. В този смисъл, ако стоките и услугите, които се предоставят са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати, то тогава всички доставки с място на изпълнение на територията на страната, извършени от основен изпълнител или подизпълнители следва да се освободят от облагане с ДДС. В този случай доставките имат характер на тези по чл.173, ал.1 от ЗДДС и са облагаеми с нулева ставка на данъка. Съгласно т.7 от Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на РБ и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, придобиването на стоки и услуги се документира във формуляра, приложен като Анекс Б от посоченото споразумение. За целта, възложителят предоставя заверен формуляр от органите на Силите на Съединените щати на съответния изпълнител, за да може последния да документира освобождаването от данъци. В случая възложителсе явява дружеството купувач на услугите. Това от своя страна означава, че за да можеда сеприложипредвиденото освобождаване „….” ЕООД следва да разполага с такъв формуляр,в който същото да е вписано като продавач.
Освен това, ако изпълнителите по договори развиват и друга стопанска дейност в РБ е необходимо да водят надлежна отчетност за цялата си стопанска дейност, свързана със Силите на Съединените щати.
Във връзка с вашето запитване следва да имате предвид и изразеното становище на НАП в писмо Изх. № 91-00-281/15,09,2008г, което може да бъде намерено на сайта на НАП – www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар