Прилагане на чл. 22, ал. 2 ЗДДС

1_ИТ-00-68/30.06.2010
Относно:Прилагане на чл. 22, ал. 2 ЗДДС
По поводваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр…………… с вх.№ ИТ-00-68/ 30.04.2010 г.,изразяваме следното становище:
Изложена е следната фактическа обстановка:
В запитването си сте посочили, че вашето дружествоорганизиратранспорта на стоки от България до Словакия, като този транспорт е част от международен транспорт на стоки от Корея до Словакия. Получател на услугата е българско регистрирано по ЗДДС лице.
Поставени са следните въпроси:
1.С каква ставка следва да се обложи тази доставка.
2.Ако ставката е „0” , какво е основанието, което трябва да се запише във фактурата?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
В запитването си сте посочили, че вие организирате превоза между двете точки, а не го извършвате, поради което приемеме, че става въпрос за спедиторски услуги, които по силата на чл. 22 ал.4 от ЗДДС са приравнени на услуги по транспорт в рамките на Общността или извън нея.
С влизане в сила на промените в ЗДДС, считано от 01.01.2010 г. доставките на услуги по транспорт на стоки между държави-членки се подчиняват на нови правила по отношение на определянето на мястото на изпълнение на доставката. В зависимост от това дали услугата по транспорт на стоки между държави-членки е с място на изпълнение на територията на страната или извън нея, то за доставката се начислява ДДС (ако доставчикът е регистрирано по закона лице) или възниква основание за неначисляване на данък (когато доставката е с място на изпълнение извън страната).
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗДДС . При условие, че получателят на услугата е данъчно задължено лице установено в България мястото на изпълнение на транспортната услуга ще е на територията на страната , съгласно чл. 21 ал.2 от ЗДДС.
В посочения от вас случай доставката ще е облагаема на основание чл. 12 от ЗДДСи в издадената от вас фактура следва да посочите 20% ставка по ЗДДС.
За да е приложима нулева ставка по ЗДДС, следва доставката да отговаря на изискванията на чл. 30 от закона. Чл.30, ал.1 от ЗДДС регламентира случаите, при които за доставката на услуги по международен транспорт на стоки с място на изпълнение на територията на страната може да се приложи нулева ставка. С нулева ставка на данъка се облага всяка услуга по транспорт на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
При условие, че организирате транспорта на стоките от България до Словакия (страна членка) за Вас не са приложими разпоредбите на чл. 30 от ЗДДС и чл. 23 от ППЗДДС за прилагане на нулевата ставка на данъка.
За облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка, ставката на данъка е 20 на сто, съгласно чл. 66, ал.1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар