освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_101/22.07.2010
относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-гр………….. с вх. № ………..2010 г., изразяваме следното принципно становище:
Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн., ДВ, бр.55 oт 2006 г., в сила oт 12.06.2006 г. се предвижда освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати. Подробности относно прилагането на освобождаването се съдържат в Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (Споразумение по прилагането на освобождаване от данъци), което е одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила oт 28.02.2008 г. Обнародвано е в ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.
Доставките, предназначени за силите на Съединените щати, с място на изпълнение на територията на страната имат характер на доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка – доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС. Такъв характер имат доставките както по отношение на преките изпълнители, така и на подизпълнителите. Определящо относно прилагането на чл.173, ал.1 от ЗДДС е крайното потребление – стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Съгласно т.7 от Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци “придобиването на стоки и услуги, придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б oт това споразумение по прилагане. Тези формуляри се заверяват от органите на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването oт данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата. При поискване властите на Съединените щати предоставят копия от удостоверенията за освобождаване oт данъци на съответните български данъчни власти“.
За прилагане на нулева ставка по чл.173, ал.1 от ЗДДС е необходимо да разполагате със заверен формуляр – приложение Анекс Б къмСпоразумението по прилагането на освобождаване от данъци, в което Вашето дружество следва да е посочено.
Тъй като Споразумението, с което е предвидено освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност е ратифицирано и обнародвано в Държавен вестник, същото, съгласно чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Поради това, по отношение на процедурата освобождаването не следва да се прилага редът, предвиден в чл.173, ал.1 от ЗДДС и глава седемнадесета, раздел ІІ от ППЗДДС, а редът, предвиден в Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци, тъй като ратифицираното Споразумение предвижда това, т.е. не се подава писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
С оглед това, че ще извършвате облагаема доставка с нулева ставка, във връзка с чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС за получените стоки и услуги ще имате право на приспадане на данъчен кредит. За упражняването правото на приспадане на данъчен кредит трябва да притежавате данъчен документ, отговарящ на изискванията на чл.114 и 115 от ЗДДС. За получените стоки и услуги, които ще използвате единствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС, ограниченията на правото на данъчен кредит, посочени в чл.70 от ЗДДС няма да се прилагат. За получените стоки и услуги, които ще използвате както за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС, така и за извършване на други облагаеми доставки, хипотезите на чл.70 от ЗДДС ще важат, предвид което, ако последните са изпълнени няма да е налице правото да приспадатеданъчен кредит. За получените стоки и услуги, които ще използвате както за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС/вкл. за извършване на други облагаеми доставки/, така и за извършване на доставки или дейности, за които няматеправо на данъчен кредит /напр. използване на стоките и услугите заизвършване наосвободени доставки и/или за дейности извън независимата икономическа дейност/ ще е налице правото на приспадане на частичен данъчен кредит, съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДС.
Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид и изразеното становище на НАП в писмо изх.№ 91-00-281/15,09,2008г, което може да бъде намерено на сайта на НАП – www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар