освобождаване от данък върху недвижимите имоти на имот, внесен в капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

Изх. № 08-Д-15
Дата: 27.02.2019 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 2

ОТНОСНО: освобождаване от данък върху недвижимите имоти на имот, внесен в капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №08-Д-15 от 30.10.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
В община …….. е постъпило заявление от „Напоителни системи“ ЕАД за закриване на партидите на няколко имота, за които дружеството има констативни нотариални актове, както и на имот, за който е издаден акт за частна държавна собственост. В акта е направено отбелязване, че имотът е внесен в капитала на дружеството. От скиците, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, е видно, че това са територии, заети от води и водни обекти.
В тази връзка поставяте въпроса:
Основателно ли е искането за закриване на партидите на „Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 10, ал. 2 ЗМДТ, т.е. като поземлени имоти, заети от води и водни обекти, държавна собственост, които са освободени от данък?
В отговор на поставения въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По силата на чл. 10, ал. 2, изр. второ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ от данък се освобождават поземлените имоти, заети от води и водни обекти, държавна и общинска собственост. Изискването е освен имотите да са заети от води и водни обекти, тези водни обекти да са държавна и общинска собственост. Легално определение на „воден обект“ се съдържа в Закона за водите, § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби, според което това е „постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи“. Недвижимите имоти, за които има издадени нотариални актове, са собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, т.е. на търговско дружество и по отношение на тях разпоредбата на чл. 10, ал. 2 ЗМДТ не може да намери приложение. Изводът е основан на доказателственото значение на нотариалния акт като официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на неговите правомощия по установените ред и форма, който представлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от и пред него действия.
Имот с идентификатор №55110.1.21, намиращ се в ………………, е актуван с акт за частна държавна собственост №5720 от 26.05.2004 г. В т. 11 на акта е отбелязано, че имотът е включен в капитала на търговското дружество „Напоителни системи“ ЕАД. В същото време в издадената от АГКК – гр. …. скица №2980 от 04.02.2013 г. за същия имот, в т. „собственици“ е вписано – “Напоителни системи“ ЕАД, след което като документ за собственост е посочен акт за частна държавна собственост №138 от 15.06.2004 г. Липсва нотариален акт. Не е налице противоречие и конкуренция относно доказателственото значение на акта за държавна собственост и скицата от кадастрална карта, тъй като и в скицата като титул за собственост е цитиран акта за частна държавна собственост. И от двата документа е видно, че имот – държавна собственост е апортиран в капитала на „Напоителни системи“ ЕАД.
По силата на изричния текст на чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост имотите и вещите на търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество, не са държавна собственост. Освен това според цитираната скица на поземлен имот №2980 от 04.02.2013 г. начинът на трайно ползване на имот с идентификатор 55110.1.21 е „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, което описание не води до еднозначното заключение, че това е воден обект.
Поради изложените причини освобождаване от данък не е допустимо и за имот с №551110.1.21, намиращ се в ………., и съответно партидата на този имот не следва да бъде закрита.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар