освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност или прилагане на нулева ставка за доставки на стоки и услуги, по които получател е член на Европейския парламент

Изх. № 9902188Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност или прилагане на нулева ставка за доставки на стоки и услуги, по които получател е член на Европейския парламент
Уважаеми господин …
По повод на Ваше запитване постъпило по електронна поща на 03.07.2007г. вна , с което поставяте въпроси свързани с освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност или прилагане на нулева ставка за доставки на стоки и услуги на територията на страната ни с получател -член на Европейския парламент. Ви уведомявам за следното :
Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2007г. не предвижда освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност или прилагане на нулева ставка за доставки на стоки и услуги на територията на страната ни с получател член на Европейския парламент.
Следва да имате предвид разпоредбата на чл. 173, ал.4 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са лицата по чл, 172, ал. 2 от същия закон и институциите на Европейския съюз. В случаи, че получател по тези доставки е Европейския парламент, предвид горната разпоредба то същите са облагаеми с нулева ставка. Съгласно чл. 173, ал.5 от ЗДДС за прилагането на нулевата ставка по ал. 4 от същата законова разпоредба доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени в правилника за прилагане на закона. На основание чл.109, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (НПЗДДС) за прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с удостоверение за освобождаване от данък по образец – приложение № 21 към същия правилник, заверено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите -София, и фактура за доставката. На основание чл. 110, ал.1 от ППЗДДС лицата по чл. 109. ал. 1 от същия правилник (доставчиците) подават в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, горепосоченото приложение в два екземпляра преди извършване на покупките. Териториалната дирекция заверява екземплярите, като задължа единия от тях, а другия предава на лицето. Същата води регистър на заверените удостоверения по чл. 110. ал. 2 от ППЗДДС. Изисквания към формулярите на удостоверението са посочени в чл.111 от
Ппзддс.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *