Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съю

Изх. № 70-00-17
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване дона НАП с наш вх.№ 70-00-17 от 09.02.2007 г., Ви уведомяваме за следното:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства, в качеството си на Едноличен търговец „====“ с БУЛСТАТ =========, Вие възнамерявате да закупите недвижим имот, представляващ част от сграда (Битов комбинат), която е построена през 1969 г. За въпросния имот, който се използва като ресторант, на 06.12.2004 г. Община ==== е издала Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, във връзка с „преустройство на част от партера и сутерена на четириетажна административна сграда“. Тъй като Вашето писмо не съдържа достатъчно данни относно имота, който е предмет на покупко-продажба, ще изразим само своето принципно становище по прилагането на данъчното законодателство.
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.З от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, като на основание чл.45, ал.6 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл.45, ал.З от ЗДДС доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема.
Според разпоредбата на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, за целите на закона, „нови сгради“ са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са
с етап на завършеност “груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал
изискуем,не са изтекли 60 месеца считано от датата,на която е издадено
разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
В този аспект, следва да се отбележи, че ако въпросния недвижим имот, представляващ част от сграда (Битов комбинат), може да се определи като „нова сграда“ по смисъла на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС и продавачът е регистрирано по ЗДДС лице, доставката по покупко-продажбата на същия ще подлежи на облагане с данък върху добавената стойност. В случай, че имотът може да се квалифицира за целите на облагането по ЗДДС като „сграда, която не е нова“ (т.е. имота не представлява „нова сграда“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС), то на основание чл.45, ал.З от ЗДДС продажбата на същия ще се третира като освободена доставка, освен ако доставчикът, регистрирано по ЗДДС лице, не избере доставката да бъде облагаема (чл.45, ал.6 от ЗДДС).
ЗАМ-
/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *