отчитане на продажби на стоки в данъчна група А във фискално устройство, Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

Изх. № 70-00-23
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 70-00-23/01.03.2007 г., относно отчитане на продажби на стоки в данъчна група „А“ във фискално устройство,Ви уведомява следното:
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства /обн. ДВ. бр.106 от 27.12.2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23.01.2007 г./ задължените лица, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС, задължително регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1.група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2.група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3.група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4.група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
Програмирането и регистрирането на конкретен вид стока или услуга като артикул (с точно наименование и програмирана цена) или артикулна подгрупа (обобщено наименование) трябва да бъде извършено в съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г.
Разпоредбата на чл. 27, ал. З от Наредба № Н-18/2006 г. задължава лицата използващи фискални устройства да програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1.отнасящи се към данъчна група А;
2.с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващигорива,продаваничрезодобренипосмисъланаЗаконаза измерванията средства за измерване на разход.
При продажба на изброените в чл. 27, ал. З стоки или услуги, ще се отпечатва точното наименование на вида и цена на артикула.
//

Оценете статията

Вашият коментар