третиране в аспект ни ЗДДС (отм.) на доставките извършвани във връзка с получени суми като премии и откупки в резултат на проведена процедура по избор на изпълнител на поръчка

Изх. № 70-00-12
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: третиране в аспект ни ЗДДС (отм.) на доставките извършвани във връзка с получени суми като премии и откупки в резултат на проведена процедура по избор на изпълнител на поръчка
Уважаема г-н,
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 70-00-12/02.02.2007г. и на основание чл. 10, ал. I, т. 10 от Закона за националната агенция по приходите, изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ “====“ е участвал в процедура по избор на изпълнител на поръчка: “Проучване и проектиране на обект “Касов център на БПБ“ и видно от писмо на Българска народна банка с Изх. № 4700-0267/16.11.2006г. същия е класиран на трето място и е премиран с предложение за откупка на проекта. Въпросът Ви е как следва да се третира в аспект на ЗДДС (отм.) доставката извършена във връзка с получена сума като премия и откупка в резултат на проведена процедура по избор на изпълнител на поръчка ?
Видно от приложената извадка от тръжните условия на процедурата по избор на изпълнител на поръчка: “Проучване и проектиране на обект “Касов център на БНБ“ кандидатите приемат, че с изплащане на премиите и откупките всички имуществени и неимуществени авторски права върху проектите, с изключение на непрехвьрляемите такива по чл.15. ал.1. т.2 и 4 от Закона за авторското и сродните му права, преминават върху БНБ, тя става собственик на конкурсните проекти и може да ги използва без ограничение на етапа на възлагане на работния проект. В случая е налице доставка на услуга по предоставяне на авторско право и прехвърляне на собствеността му съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 във връзка с чл.9 от ЗДДС (отм.). Място на изпълнение на тази доставка съгласно чл. 22, ал. 1. т. 5. б. “а“ от ЗДДС (отм.) е мястото, където се намира седалището или обектът на получателя, откъдето той извършва своята независима икономическа дейност. 11олучателя по доставката при прехвърляне на собственост и предоставяне на авторското право в случая извършва своята независима икономическа дейност на територията на страната. Предвид горепосоченото и разпоредбата на чл.32 от ЗДДС (отм.) доставката при прехвърляне на собственост и предоставяне на авторско право е облагаема. Датата на възникване на данъчното събитие за гази доставка се определя по реда на чл.25 от ЗДДС (отм.), т.е. на по-ранната от датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока или датата на завършването на услугата или датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане). На основание чл.25, ал.З от ЗДДС (отм.) па датата на възникване па данъчното събитие данъкът но този закон става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. За тази доставка ЕТ “====“ на основание чл.55. ал.6 от ЗДДС (отм.) в петдневен срок от датата на възникване на данъчното събитие е следвало да издаде данъчна фактура, в която да посочи данъка, съответно да отрази този документ в отчетните регистри по чл.104 от ЗДДС’ (отм.) и отрази данъка в счетоводството си като задължение към бюджета и в подадената справка-дскларация. Следва да се има предвид разпоредбата на чл.56. ал.2
от ЗДДС (О1м.) когато при договаряне на облагаемата доставка данъкът не е бил изрично посочен, че се дължи отделно, той се приема за включен в договорената цена.
Съгласно $ 8, ал. 1 от ПЗРЗДДС (в сила от 01 .01.20()7г.) когато данъчното събитие по доставка с възникнало до влизането в сила на този закон и данъчният документ за доставката се издава след влизането му в сила. доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. I 14 от този закон, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.
Следва да имате предвид, че за неплатения в срок данък се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания /ЗЛДТДПДВ/.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *