прилагане на разпоредбата на чл.173, ал.1 от ЗДДС във връзка с предвиденото освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението по прилагане относно освобо

Изх. № 24-31-83
Дата: 07.10.2010 год.
ЗДДС, чл. 173, ал. 1
Относно: прилагане на разпоредбата на чл.173, ал.1 от ЗДДС във връзка с предвиденото освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната.
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-83/23.07.20Юг. е изложена следната фактическа обстановка относно установени обстоятелства по време на извършване на ревизия на ЕАД „………..“.
Дружеството е подало заедно със справката-декларация по чл.125 от ЗДДС за последния ревизиран данъчен период и справка за извършено приспадане, в което е посочило данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане. За един от ревизираните данъчни периоди е установено, че дружеството е декларирало извършени доставки на горива, по които получател е друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС лице, което е доставило същите на въоръжените сили на САЩ, намиращи се на територията на Румъния. Ревизираното дружество за тези доставки не е начислило данък върху добавената стойност като е посочило основание за прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност – чл.173, ал.1 от ЗДДС във връзка с освобождаване от данък върху добавената стойност на тези доставки, предвидено в Споразумението по прилагане относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, одобрено с решение № 83 от 13.02.2008г. на МС в сила от 28.02.2008г., обн. ДВ бр. 29 от 18.03.2008г. (Споразумението). Във връзка с така декларираните доставки ревизираното дружеството е представило фактури за доставките, съответни транспортни документи – ЧМР-та, заверени копия на формуляри от Анекс Б, визиран в споразумението, заверени от службата за данъчни облекчения на въоръжените сили на САЩ, издадени на получателя по доставката на горивото. Между двете дружества не е установено наличието на договор за цитираните доставки на горива.
Въпросите Ви са:
1.За да се приложи нулева ставка на данъка по чл.173, ал.1 от ЗДДС по отношение на гореописаните доставки, какви документи следва да притежава ревизираното дружество в качеството си на подизпълнител?
2.Следва ли дружеството – подизпълнител да е упоменато изрично във формуляра, приложен в Анекс Б от Споразумението или да има издаден специален такъв за дружеството – подизпълнител, или е достатъчно наличието в счетоводството на лицето копие от формуляра, приложен в Анекс Б от същото споразумение с посочен основния доставчик? В тази случай, как следва да се тълкува текста на чл.7 от Споразумението по отношение на лицата – подизпълнители, когато няма писмен договор, в който дружеството да е посочено като доставчик на стоки и услуги на Въоръжените сили на САЩ ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Със Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006г., обн. ДВ бр.55 от 2006г., в сила от 12.06.2006г., се предвижда освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати. В чл. 16, т.1 от това споразумение е регламентирано: “По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) или подобни или заменящи го данъци се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на силите на Съединените щати на материали, припаси, услуги, оборудване и друга собственост, придобити за крайно потребление от силите на Съединените щати или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от силите на Съединените щати.“
По смисъла на чл.П, т.1 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната “сили на Съединените щати“ означава съвкупността от членовете на силата, цивилния компонент и цялата собственост, оборудване и материали на силите на Съединените щати, намиращи се на територията на Република България.
Следователно, за да е налице освобождаване от данък върху добавената стойност на извършваните от ревизираното дружество доставки на горива, въоръжените сили на САЩ, за които са предназначени същите, следва да се намират на територията на Република България.
Предвид гореизложеното в случая, изложен в запитването Ви не е налице основание за освобождаване от данък върху добавената стойност на извършваните от ревизираното дружество доставки на горива, тъй като същите са предназначени за въоръжените сили на САЩ, намиращи се на територията на Румъния.
В тази връзка е безпредметно да се отговаря на въпросите поставени в запитването Ви.
Следва да имате предвид, че облагането следва да бъде извършено съобразно конкретиката на установените факти и обстоятелства от компетентния за това орган, в рамките на правомощията му като в тази връзка следва да бъдат взети предвид и анулираните данъчни документи, както и новоиздадените такива, макар и издадени в данъчен период, различен от ревизирания, но преди издаване на съответния индивидуален административен акт.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар