Отговор на писмено запитване касаещо прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност.

2_1726/25.06.2008
ЗДДС, чл.116
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване касаещо прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност.
С Ваше писмено запитване изх.№ постъпило в Дирекция „ОУИ”-….., отдел „ДОП” поставяте въпроси във връзка с приложението на ЗДДС, при следната фактическа обстановка: на 16.04.2008г. в Търговския регистър по партидата на „….” ООД, гр.Д е вписана следната промяна в обстоятелствата:„М” ООД променя фирмата и адреса си на управление в „Т” ООД, гр. Д, ул.”……” . Удостоверението за актуално състояние с отразената промяна е получено на 18.04.2008г. За периода до 30.04.2008г. дружеството е получавало и е издавало фактури на и от името на„М” ООД.
Поставени са следните въпроси:
1.Предвид обстоятелството, че промените са вписани в търговския регистър в средата на м. април, коя фирма /наименование/ „М” ООДили „Т” ООД, следва да бъде посочена в подадената за м.април 2008г. справка-декларация по ЗДДС?
2.Ще бъде ли признат данъчен кредит по фактурите получени след датата на вписване на промяната в обстоятелствата, в които е посочена старата фирма на дружеството?
3.Ще бъде ли признат данъчен кредит на клиентите по издадените фактури през този период?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащата през 2008г. редакция на ЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл.85 от ДОПК всяко регистрирано по ДОПК лице е длъжно да посочва в подаваните от него декларации и в цялата си кореспонденция с Националната агенция за приходите идентификацията си и адреса за кореспонденция. Регистрираните лица се идентифицират чрез данните посочени в чл.81, ал.1, т.2-4, а именно: името, съответно наименованието /фирмата/, единният идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията и адресът за кореспонденция по чл.28 от с.к.След вписване на промените в търговския регистър /вписване на ново наименование и адрес на управление/, дружеството следва да посочва в подаваните от него декларации новите идентификационни данни.
По отношение на документите, издавани и получавани от дружеството, след датата на вписване на промените, дружеството следва да е идентифицирано с актуалните към датата на издаването им данни, а именно: новото наименование и адрес на управление.
В тази връзка, трябва да се има предвид, че погрешно съставени или поправени документи, съгласно чл.116, ал.1 от ЗДДС се анулират и се издават нови. Редът за анулирането на тези фактури, когато същите са отразени в отчетните регистри на доставчика и получателя, е регламентиран с чл.116, ал.4 от ЗДДС. Разпоредбата предвижда за анулирането да се съставя протокол – за всяка от страните, който трябва да съдържа следните данни:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.5 от ЗДДС, анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при техния издател.В случаите на издаване на протокол по реда на чл.116, ал.4 от ЗДДС, същият се съхранява от издателя и от получателя.
При отчитането на анулираните документи следва да имате предвид редът определен в Правилника за приложение на Закона за данъка върху добавената стойност– Приложение №12, към чл.113, ал.4 от ППЗДДС, в частта „Изисквания към записите при анулиране на документи”.
Независимо от горното, по отношение на правото на данъчен кредит по доставките, същото ще е налице когато са изпълнени общите правила регламентирани с Глава седма „Данъчен кредит” от ЗДДС. ‘