fbpx

Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за

Изх. № 24-34-152
Дата: 28.08.2009 год.
ЗДДС, чл. 11, ал. 1.
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Във връзка с писмено запитване на Дирекция „ОУИ“ – гр.София дона НАП, с наш вх.№ 24-34-152 от 24.06.2009 г., свързано с прилагането на ЗДДС, изразяваме следното становище:
Според изложените факти и обстоятелства в запитването, в Дирекция „ОУИ” –
гр. София, при ЦУ на НАП, е образувано производство по административно обжалване
на ревизионен акт, издадено срещу Изпълнителна агенция „…………………………….”
с ЕИК по БУЛСТАТ…….. . В Устройствения правилник на споменатата ИА, приет с ПМС № …….. , обн. ДВ бр. ………, е посочено, че агенцията е юридическо лице със седалище в гр. София, както и че същата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Издръжката на ИА „………………..” се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
С оглед на хода на производството по реда на ДОПК е зададен въпроса -притежава ли ревизираното лице – ИА „…………………….“, качеството доставчик (по смисъла на чл.11 от ЗДДС), по сделка за продажба на недвижим имот. Процесния имот, представлява неурегулиран поземлен имот № 000292 от кадастрален план, находящ се в землището на с. …………., обл. ……. , с площ 130000 кв.м., и е застроен със 17 сгради. Според приложените по запитването документи с ПМС № … от ……….. г. имотът е бил предоставен на ИА „……………………..“ за изпълнение на функциите й, а впоследствие същият е бил актуван като частна държавна собственост (Акт № 3517 от 13.06.2007 г. за частна държавна собственост). С Договор …… от … г. за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на Глава пета от Правилника за прилагане на Закона задържавната собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1
от Закона за държавната собственост, имотът е продаден на търговско дружество, като според договора заплатената от купувача цена следва да постъпи по сметка на ИА „………………………………“.
С оглед на така поставения въпрос, следва да се отбележи, че от гледна точка на участието в гражданския оборот държавата и държавните учреждения (организации), макар и в административноправно и финансовоправно отношение да са в зависимост и подчинение, представляват – самостоятелни гражданскоправни субекти. Когато държавата влиза в граждански правоотношения, тя действа от свое име и за своя сметка, но държавата встъпва в граждански правоотношения само за това свое имущество, което не е предоставила в стопанисване и управление на други държавни юридически лица (проф.Витали Таджер, Гражданско право на НРБ, Обща част, Дял II, с.279 и сл.).
В този аспект, считаме, че според така изложената фактическа обстановка и приложените по запитването документи, ИА „………………………” , може да се третира за целите на ЗДДС като доставчик досежно продажбата на споменатия по-горе недвижим имот. Това е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС доставчик по смисъла на този закон е лицето, което извършва доставката на стока или услуга.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top