Отговор на писмено запитване на === АД постъпило в Централно управление на НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (отм., в сила до 31.12.2006 г.)

Изх. № 17-00-74
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на „===“ АД постъпило вна НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (отм., в сила до 31.12.2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с Ваше писмено запитване до ЦУ на НАП с вх.№ 17-00-74 от 07.03.2007 г., изразяваме следното становище:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства и приложените документи, с нотариален акт № 138, т.ГУ, рег.№ 3149, дело 609 от 26.10.2006 г. „===“ АД извършва продажба на свой недвижим имот, представляващ земя и сгради, като купувач по сделката е „====“ ЕООД, гр.Бургас. За така извършената покупко-продажба „===== “ АД в качеството си на регистрирано за целите на ЗДДС лице е начислило (по смисъла на чл.55, ал.6 от ЗДДС (отм.)) данък върху добавената стойност, като за данъчна основа е използвана общата сума на данъчните оценки на земята и сградите, въз основа на удостоверения изх.№№ 0328-3875/01.09.2006 г.; 0328-3876/01.09.2006 г.; 0328-3877/01.09.2006 г. и 0328-3877/01.09.2006 г.
С Ревизионен акт № 02-00-2928/29.12.2006 г. издаден от ТД на НАП – гр==== е отказано право на данъчен кредит на „====“ ЕООД за частта от доставката отнасяща се до земята. След оспорването на споменатия акт по административен ред, същият е потвърден с Решение № РД-10-78/19.02.2006 г. на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр.=== и към настоящия момент спорът се разглежда от === окръжен съд.
Необходимо е да се има предвид, чена НАП не може да се ангажира със становище за законосъобразността на издадения от органите по приходите Ревизионен акт № 02-00-2928/29.12.2006 г. срещу „====“ ЕООД, тъй като неговото оспорване може да се извършва само по реда определен в Дял III на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този аспект, ще изразим само принципно становище относно данъчното третиране на доставките по покупко-продажба на недвижими имоти – земя и сгради според разпоредбите на ЗДДС (отм., в сила до 31.12.2006 г.).
На основание чл.32 от ЗДДС (отм.) прехвърлянето на собственост върху сграда се третира като облагаема доставка за целите на ЗДДС (отм.), поради което при доставка, свързана с покупко-продажба на сграда, доставчикът – рeгистрирано по ЗДДС (отм.) лице следва да начисли данък върху добавената стойност.
Според текста на чл.34 от ЗДДС (отм.) доставките, свързани със земя, са освободени доставки и за същите доставчикът (регистрирано по закона лице) не следва да начислява ДДС.
Иначе казано, при продажбата на недвижим имот, състоящ се от земя и сграда, за целите на облагането с данък върху добавената стойност по реда на действащия до 31.12.2006 г. ЗДДС (отм.) са налице две доставки – доставка по прехвърляне на собственост върху сграда, която следва да се третира като облагаема доставка на основание чл.32 от ЗДДС (отм.) и доставка, свързана със земя, която е освободена доставка съгласно чл.34, ал.1 от ЗДДС (отм.). В този аспект, само данъкът начислен на получателя по облагаемата доставка, е с право на данъчен кредит за приспадане, ако са изпълнени условията на глава единадесета „Данъчен кредит“ от отменения ЗДДС (в сила до 31.12.2006 г.).
С оглед на зададените от Вас въпроси, следва да се отбележи, че в конкретния случай, основание за подаване на искане за възстановяване на недължимо платен данък по реда на чл.129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще е налице само ако издадения от ТД на НАП – гр.Бургас Ревизионен акт № 02-00-2928/29.12.2006 г. влезе в законна сила.
//

Оценете статията

Вашият коментар