възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, с

Изх. № 15-00-28
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Поставените от Вас въпроси в писмо с вх.№ 15-00-28/14.06.2007г.. относно възможностите за реализация на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, са от компетентността на Агенция „Митници“. В тази връзка становище и указания по прилагането на Заповедта, както и становище относно реда за бракуване и начините за реализиране на алкохолни напитки, можете да получите от компетентното ведомство – .
По поставените въпроси относно данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС на бракувани стоки, изразяваме следното принципно становище:
Е По поставеният въпрос в т. 1 от запитването:
Съгласно т.З от Заповед ЖЗМФ-1316 от 23.10.2006. на МФ алкохолните напитки, облепени с бандерол, утвърден със Заповед №ЗМФ-1092/09.12.2003г. на МФ. могат да се реализират до изчерпването им. но не по-късно от 30.06.2007г. В случай, че наличните алкохолни напитки, облепени с невалиден бандерол следва да се бракуват, извършеният брак на основание Заповед №ЗМФ-1316 от 23.10.2006 г. на МФ попада в хипотезата на чл.28. ал.З. т.З от ЗКПО, както и в хипотезата на чл. 80. ал. 2 от ЗДДС, а именно бракуване поради изтичане срока на годност съгласно нормативен акт.
2. По поставените въпроси в т.2 от запитването:
о Вторият поставен в запитването въпрос, е свързан с евентуално бракуване на алкохолни напитки преди изтичане на срока на действие на бандеролите. В гази връзка е необходимо да отбележим, че доколкото крайният срок за реализиране на продажби, определен в заповедта на МФ е 30.06.2007г.. то въпросната заповед не може да служи като основание за бракуването на стоки преди гази дата. Осъщественото бракуване на количества алкохолни напитки преди тази дата би представлявало брак. извършен на друго основание /не въз основа на нормативен акт/.
Така осъщественият брак вече не попада в обхвата па цитираните по-горе законови разпоредби.
Следователно отчетените счетоводни разходи за брак па стоки /алкохолни напитки/ не са данъчно признати. С тях следва да се увеличи счетоводния финансов резултат при определянето на данъчния финансов резултат, за целите на облагането с корпоративен данък,
В аспекта на данъчното третиране но ЗДДС са приложими разпоредбите на чл.79, ал. З от закона, съгласно които регистрирано лице. което изцяло иди частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
о По отношение на поставения въпрос, относно определянето на пазарни цени и обхвата на разпоредбите на §1. т. 16 от ДР на ЗДДС и §1. т. 14 от ДР на ЗКПО. Ви уведомяваме следното:
Дефиниция на понятието пазарна цена е дадено в Допълнителните разпоредби /ДР/ и на двата закона – ЗДДС и ЗКПО. цитирани по-горе. И двете определения препращат към разпоредбите на §1, т.8 от ДОПК, където е определено, че “Пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица. които не са свързани. Методите за определяне на пазарни цени са определени в т. 10 от §1 на ДР на ДОПК. а редът и начинът за прилагането им са регламентирани с Наредба М1 Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. Установяването на отклонение от пазарните цени се извършва след задълбочен анализ на редица показатели и дейности, съгласно цитираните по-горе нормативни актове.
По отношение на продажбата на алкохолните напитки до 30 юни 2007г. може да се има предвид, че изтичането на срока за реализация, съгласно Заповед № ЗМФ-1316/23.10.2006 г. на министъра на финансите, е фактор, който влияе върху пазарната цена.
По отношение на реализацията на алкохолните напитки след 30 юни/2007г. НАП се въздържа от становище тъй като въпросите, свързани с последващата реализация на бракувани алкохолни напитки, както и въпросите относно възможностите за третиране на налични такива към О1.()7.2007г.. облепени с бандерол, чийто срок на действие изтича на 30.06.2007 г., и които след тази дата са забранени за продажба, са от компетентността на АгенцияМитници.
//

Оценете статията

Вашият коментар