Отговор на писмено запитване на ==== ЕООД постъпило в Дирекция ОУИ- гр.София, касаещо прилагането на Закони за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за прис

Изх. № 24-34-867
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на „====“ ЕООД постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр.София, касаещо прилагането на Закони за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ЕОСПОДИН ,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Териториална дирекция на НАП -София град. препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-867 от 2Е1 Е2007 г., изразяваме следното становище:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства, ………….. притежава Уведомление № …… от 26.0Е2007 г. за ползване на режима по чл.173 от ЗДДС (в сила от ОЕОЕ2007 г.) като основен изпълнител по договор ВС-2004/016-711.11.04/Е5С/О/СО5-1-128 по програма РНАRE. През месец юли 2007 г. предприятието на ====“ е прехвърлено по реда на чл.15 от Търговския закон (13) на дружеството „===“ ЕООД. което става правоприемник на правата и задълженията на предприятието на ====, включително и на правата и задълженията по договор В О-2004/016-711Л 1.04/ЕЗС/С/СС5-1-128 по програма РНАRE.
С оглед на зададения от Вас въпрос, касаещ необходимост та от повторно подаване на писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС от „===“ ЕООД като основен изпълнител но договор ВС-2Ш4/016-711Л 1.04/Е5С/С/СО5-Т-128 но програма
РНАRЕ, следва да имате предвид, че съгласно изричната разпоредба на чл.10. ал.2 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) при прехвърляне на предприятие по реда ни ч:/. 15 или 60 от Търговския закон лицето, което получава стоките или ‘сл’с’ите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях. включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. В този контекст, след прехвърлителната сделка по чл.15 от ТЗ „====“ ЕООД е правоприемник на правата и задълженията на ЕТ „===“ като основен изпълнител по договор ВСг-2004/016-711.11.04/Е8С/С/СО5-1-128 по програма РНRКЕ. поради което на основание чл.10. ал.2 от ЗДДС, както и с оглед на издаденото от органите на Приходната администрация Уведомление № 230 от 26.01.2007 г., не съществува необходимост дружеството правоприемник – „====“ ЕООД да подава повторно искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173. ал. 1/от ЗДДС до териториалната дирекция на НАП – София.
//

Оценете статията

Вашият коментар