Отговор на писмено запитване на ТП ……………….. постъпило в Дирекция ОУИ- гр………., касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от 01.01.2007г., обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2

Изх. № 24-34-592
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на ТП „………………..“ постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр………., касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от 01.01.2007г., обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………….,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“- гр.София, препратено по компетентност вна НАП с вх.№ 24-34-592 от ………2007 г., Ви уведомяваме за следното:
Според така изложените във Вашето писмо обстоятелства по зададения от Вас въпрос, чуждестранно юридическо лице със седалище и адрес на управление в Република Австрия, което е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в Австрия, поддържа на територията на България консигнационен склад. В изпълнение на консигнационен (комисионен) договор, подписан с българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, австрийското дружество получава фактури за разходи по обслужването на склада. На основание чл.6, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите австрийското дружество има регистрирано Търговско представителство на територията на България в БТПП.
Редът и документите за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които са установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност в друга държава – членка на Общността, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страната са посочени в Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. (Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., в сила от 01 .01 .2007 г.), издадена от .
Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредба № Н-11, „ чуждестранно лице“ по смисъла на наредбата е данъчно задължено лице по смисъла на чл. З от Закона за
данък върху добавената стойност, за което в периода, за който се отнася искането за възстановяване на данъка, са налице едновременно следните условия:
1.лицето няма седалище и адрес на управление, постоянен обект, постоянен
адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2.лицето не е извършило доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение
на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с
изключение на доставки на:
а) транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла
на чл. 30 и 31 от Закона за данък върху добавената стойност;
б) стоки и услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката
съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в
държавата членка, където е установено.
Според текста на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) ,, постоянен обект“ е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
В този аспект, на основание чл.2, ал.1, т. 1 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006г. наи изложените във Вашето писмо обстоятелства, касаещи австрийско дружество, поддържащо консигнационен склад на територията на България, предвиденият в спомената наредба ред за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица е неприложим, тъй като въпросното австрийското дружество има постоянен обект на територията на България, по смисъла на§1,т.10отДРнаЗДДС.
Необходимо е да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от ЗДЦС, ако въпросното австрийско дружество, което има постоянен обект на територията на страната, извършва икономическа дейност и отговаря на условията на ЗДДС за задължителна регистрация или регистрация по избор, то трябва да се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред.
/
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар