Признаване на разходи за престой и самолетни билети на чуждестранен управител.

Изх. № 24-34-581
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Признаване на разходи за престой и самолетни билети на чуждестранен управител.
В ЦУ ла ПАН е получено Ваше писмо с вх.№24-34-581, в което е описана следната фактическа обстановка:
Управител на българско търговско дружество с чуждестранно физическо лице. по силата на сключен договор за управление. За целите на управлението на фирмата чуждестранното лице осъществява пътувания със самолет от чужбина към България и обратно, при които извършва разходи за хотел, храна и транспорт.
Поставен е вьпросът: признават ли се за данъчни цели разходите, свързани с пътуванията и престоите в страната и в чужбина на чуждестранния управител на българското гър) овско дружество.
На основание компетентността на изпълнителния директор на НАП. установена в чл.10. ал.1 от ЗНАП. изразявам следното становище:
Съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО’ счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица. които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, се признават за данъчни цели. когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице. Договорите за управление са в обхвата на извън тр дови л е правоотношения, следователно разходите за самолетни билети, хотел, храна и транспорт на управителя са данъчно признати разходи за дружеството, като задължително условие за признаването им е същите да са извършени във връзка с дейността на фирмата и да бъдат документално обосновани.
Документа;П!ата обоснованост следва да е в съответствие с изискванията на чл. К), ал.1 и ал.2 от ЗКПО, където е определено, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на чл.7 от Закона за счетоводството ,’ЗС . отразяваш вярно стопанската
операция. Документална обоснованост с налице и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изиекуемата информация по ЗС. при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. В ал,5 па чл.Ю от ЗК11О с определено как се документира счетоводен разход за международния въздушен транспорт – чрез първичен счетоводен документ и бордната карта от осъществения полет.
//

Оценете статията

Вашият коментар