Отговор на писмено запитване от ……. …….. ООД, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Изх. №24-31-79
Дата: 21.07.2009 год.
ЗДДС, чл. 38, ал.1
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от ……. „……..“ ООД, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.
Във връзка с писмено запитване от ………… „……….“ ООД, постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр.В и препратено по компетентност вна НАП, с наш вх.№ 24-31-79 от 08.07.2009 г., свързано с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изразяваме следното становище:
Според изложените факти и обстоятелства във Вашето запитване, медицински център „…………“ ООД е лечебно заведение с основен предмет на дейност асистирана репродукция (ин витро процедури), действащо по Закона за лечебните заведения. Въз основа на сключен договор № РД-02- 1/3 0.04 .2009 г. с Център „………. ……….“ към Министерство на здравеопазването, „……….“ ООД извършва дейности по асистирана репродукция, за които, според чл. 4 от договора, фондът ще възстановява направените разходи за ин витро процедури и за лекарствени продукти, използвани във връзка с тях. В чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията на работата и дейността на Център „…………………….“ е посочено, че фондът ще финансира лекарствени продукти, осигурени по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Предвид текста на чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „в“ от Правилника за организацията на работата и дейността на Център „………………..“, според който фактурата, издавана …….. „………“ ООД следва да съдържа пълно описание и стойност на извършените дейности и на използваните лекарствени продукти е поставен въпрос за данъчното третиране по реда на ЗДДС на използваните при извършване на процедурите лекарствени продукти.
Съгласно разпоредбата на чл. 97 от Закона за лечебните заведения, приходите на лечебните заведения се формират от плащания по договори за оказана медицинска помощ, задължителна потребителска такса, директни плащания от физически и юридически лица, възстановяване на разходи от трета страна, целеви субсидии от републиканския и общински бюджет, отдаване под наем на оборудване, помещения и площи и други източници.
С оглед гореизложеното в описания от Вас случай, следва да се приеме, че е налице доставка на здравна (медицинска) услуга по асистирана репродукция, извършвана от …….. „………..“ ООД в полза на определени пациенти с безплодие (получатели), по която услуга трета страна (Център „…………………….“ към министерство на здравеопазването), възстановява направените разходи за ин витро процедури и за лекарствени продукти, необходими за осъществяването им.
В този аспект, необходимо е да се има предвид, че амбулаториите за медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения, каквато е ……. „…….“ ООД, не са сред лицата, които имат право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с оглед на което Вашето дружество не може да бъде доставчик по сделка с такъв предмет. Обстоятелството, че Център „…………………“ към Министерство на здравеопазването ще възстанови на ………… „…………“ ООД разходите за извършените на пациентите медицински процедури, в това число и за използваните продукти въз основа на издадена от дружеството фактура, в която съответните дейности са посочени по вид, количество и цена, касае спазването на необходимите изисквания за целите на отчетността и контрола по отношение на предоставените парични средства по договора за финансиране и не е индикация за възникване на две отделни доставки с различен предмет, респективно с различен режим на облагане по реда на ЗДДС.
Ето защо, с оглед на така изложените аргументи, считаме, че извършваните от Вашето лечебно заведение ин витро процедури, за осъществяването на които се използват необходимите лекарствени продукти, представляват здравни (медицински) услуги по смисъла на чл. 39, т. 1 от ЗДДС и съответно същите са освободени от облагане с ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *