Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 07-00-30
Дата: 13.11.2014 год.
ДОПК, чл. 162, ал. 2, т. 1;
ДОПК, чл. 162, ал. 2, т. 3;
ДОПК, чл. 169, ал. 1 – 3.
Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО…………………….,
Във връзка с Ваше писмо дона НАП с вх. № ……………………..2014 г., касаещо прилагането на разпоредбите на чл. 169 от ДОПК, моля да имате предвид следното становище:
Поставените от Вас въпроси по отношение на редът за погасяване на публичните общински вземания са следните:
1. При наличие на няколко задължения, администрирани от органите на общините, в каква последователност същите следва да бъдат погасени – според датата на възникването им или по реда посочен от данъчно задълженото лице?
2. При постъпило плащане по безкасов път и посочена дата в платежния документ, кое от задълженията на лицето следва да се погаси – според датата на плащането или най-старото задължение?
3. При заплащане на каса на няколко задължения, администрирани от органите на общините, какъв е редът за погасяване на задълженията според чл. 169 от ДОПК?
На основание чл. 162, ал. 2, т.1 и т.3 от ДОПК вземанията на общините за местни данъци и за такси, установени по основание със закон, включително таксата за битови отпадъци, са публични общински вземания, поради което за тях се прилага редът за погасяване на публичните вземания, регламентиран в чл.169 от ДОПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ДОПК публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски. При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган. Ако длъжникът не е заявил това, публичните вземания се погасяват съразмерно (чл. 169, ал. 3 от ДОПК).
Необходимо е да се отбележи, че разпоредбите на чл. 169, ал. 4 – 7от ДОПК са относими само за публични задължения, установявани от НАП, поради което същите са неприложими при погасяване на публични общински вземания.
В този смисъл, независимо дали плащането се извършва безкасово или на каса в брой, когато длъжникът има няколко публични общински задължения, той може да заяви пред органите на общината кое задължение погасява с внесената от него сума, изрично (писмено или устно) или посредством индивидуализиращите данни в направеното от него плащане. Когато внесената сума не покрива всички негови задължения и длъжникът не е заявил кое задължение погасява, дължимите от него публични вземания се погасяват съразмерно, като сумата се разпределя пропорционално на размера на вземанията, като първо според пропорцията се погасяват главниците на задълженията, а при наличие на остатък се погасяват и лихвите към тях.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
(ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА)

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчнотретираненаразходисъссоциалнопредназначение, начислени от държавно училище – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Изх. №24-31-121Дата: 01.02. .2008 г.Относно: Данъчно третиране на разходи със социално предназначение, начислени от държавно училище – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.Отправили сте писмено запитване,

Прилагане на изисквания за счетоводна отчетност, издаване на първични счетоводни документи и ползване на касов апарат от физическо лице – регистриран земеделски производител.

ОТНОСНО: Прилагане на изисквания за счетоводна отчетност, издаване на първични счетоводни документи и ползване на касов апарат от физическо лице – регистриран земеделски производител. Според

Данъчно третиране на получена услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получена услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка В Дирекция ОДОП ….