Отговор на писмено запитване постъпило в Централно управление на НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.) и Правилника за прилагане на Закона за

Изх. № 24-34-857
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване постъпило вна НАП, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.)
Във връзка с Ваше писмено запитване до Териториална дирекция на НАП -гр.София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-857 , изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.99, ал.2 от ДОПК декларацията се подава пред органите по приходите в писмена форма чрез попълване на утвърдените образци на хартиен носител, на технически носител по утвърден формат на записа и по електронен път. А според текста на чл.125, ал.8 от ЗДДС справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС и У1Е8-декларацията по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС се подават по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
На основание чл.115, ал.7 от ППЗДДС лицата задължително попълват всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по глава осемнадесета от ППЗДЦС, а съгласно чл.115, ал.4 от ППЗДДС декларирането на данъка се извършва чрез подаване на съответния образец на хартиен носител, както и на магнитен или оптичен носител, когато това се изисква по закона.
Според разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДЦС по образец – приложение № 13 към ППЗДЦС, в който образец като задължителни реквизити са посочени подпис на представляващия регистрираното лице (или на упълномощено от представляващия лице) и печат на предприятието.
В този аспект, полагането на печат на предприятието, след подпис на лицето по чл.115, ал.6 от ППЗДЦС, е задължителен реквизит от съдържанието на справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, когато декларацията се подава на хартиен носител в компетентната териториална дирекция на НАП.
В случаите, при които справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС се подава по електронен път декларирането се извършва при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл.125, ал.7 от ЗДДС).
//

Оценете статията

Вашият коментар