относно допустимост на преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облаган

Изх. № 24-37-65
Дата:21.12.2016 год.
ЗКПО, чл. 167, ал. 1;
ЗКПО, чл. 189б;
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;
ДОПК, чл. 103.
ОТНОСНО: относно допустимост на преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията начл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-37-65 от 15.11.2016 г., Ви уведомявам следното:
В запитването е посочено, че през 2015 г. като едноличен търговец, регистриран земеделски стопанин, преотстъпвате данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б от ЗКПО. През м. септември 2016 г. сте получили съобщение от ТД на НАП град …., офис …. за отстраняване на несъответствия в подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с което Ви уведомяват, че към 31.12.2015 г. имате неизплатено задължение за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ и лихви. При извършената от Ваша страна проверка на счетоводните документи е установена причината за несъответствието: разлика между ведомостта и рекапитулацията за м. август 2015 г. и декларирания размер на данъка в декларация образец 6. Подадена е молба за коригиране на грешно декларирания данък. След извършена проверка от орган по приходите и връчване на съобщение по чл. 103 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е извършена корекция на декларация образец 6 с протокол, като дължимият данък е намален. С протокол е извършена корекция и на данните в декларация образец 1.
Във връзка с тези обстоятелства е поставен въпросът може ли да се счита, че едноличният търговец няма публични задължения към 31.12.2015 г. след направената корекция с оглед на правомерно преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ на земеделски стопани.
Едноличният търговец може да се възползва от възможността за преотстъпване на данък по чл. 189б от ЗКПО при условие, че изпълнява изискванията на тази правна норма. Освен на изискванията, регламентирани в чл. 189б от ЗКПО, данъчните облекчения за земеделските стопани могат да се ползват, ако лицата отговарят и на общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък, уредени в чл. 167 от ЗКПО. Съгласно чл. 167, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗКПО по реда на тази глава се преотстъпва корпоративният данък, съответно се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма:
1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и
2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и
3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2.
На основание ал. 2 на чл. 167 от ЗКПО изпълнението на изискването по ал. 1 се удостоверява от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация.
В случая декларация образец 6, с която е установено задължение за данък и дължимите лихви, представлява основание за предприемане на принудително изпълнение по ДОПК. След извършената проверка от орган по приходите и връчване на съобщение по чл. 103 от ДОПК е извършена корекция на декларация образец 6 за м. август 2015 г., с която е намален дължимият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, както и корекция на декларация образец 1. Така е отстранено несъответствието в данъчно-осигурителната сметка.
Корекцията е извършена съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от ДОПК, по силата на която при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ? или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация (чл. 103, ал. 2 от ДОПК). Предвид цитираните разпоредби, при наличието на коригираща декларация, подадените преди това данъчни декларации нямат правна стойност и не пораждат права и задължения за подателя им.
Във връзка с гореизложеното, в конкретния случай условията за преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, предвидени в чл. 167 от ЗКПО, ще са изпълнени при положение, че ЕТ „……“ няма други задължения към 31.12.2015 г., освен тези, които са коригирани с декларация образец 6. Законовите изисквания за ползване на данъчно облекчение, включително и общите изисквания по чл. 167 от ЗКПО, са императивни, тъй като преотстъпването и освобождаването от облагане с данък се допуска само за изрядни и коректни данъчни субекти, спазващи законовите разпоредби. Преценката за правомерното преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б от ЗКПО във връзка с изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО се установява в хода на извършена ревизия или проверка.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар