относно инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-152
Дата:24.02.2017 год.
ЗКПО, чл. 189б
ОТНОСНО: относно инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по редана чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-152 от 29.11.2016 г., Ви уведомявам следното:
В запитването е посочено, че дружеството е преотстъпило корпоративен данък за 2015 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО в размер на 85 хил. лв. Задължението му за инвестиция е в размер най-малко 170 хил. лв., с които трябва да придобие нови сгради и/или нова земеделска техника до края на 2016 г. През месец септември 2016 г. е закупен трактор за 320 хил. лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли закупеният трактор да се използва като инвестиция на преотстъпения данък за 2016 г., т.е. може ли разликата от 150 хил. лв. над задължението за инвестиране на преотстъпения данък за 2015 г., да се приеме като инвестиране на преотстъпения данък за следващата 2016 г.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но същата регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. В случай че правната сделка по придобиване на новата земеделска техника е реализирана през 2016 г., следва да се приеме, че условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО ще бъде изпълнено за преотстъпените данъци за 2015 г. и 2016 г. Това обаче не е единственото условие с оглед на правомерното преотстъпване на корпоративния данък за двете години. За да възникне правото на преотстъпване, следва да са изпълнени едновременно всички условия в чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО регламентира, че за активите по т. 1 (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
С ограничението на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО се цели избягване на двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, които в случая са активите по т. 1 на същата разпоредба – нови сгради и нова земеделска техника. Следователно, ако даден актив се явява допустим разход за целите на инвестирането на преотстъпен данък за една година (който преотстъпен данък представлява отделен транш помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014, с отделна дата на предоставяне съгласно § 1, т. 73 от ДР на ЗКПО), то не е допустимо за същия актив земеделският стопанин да е получател по някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО, сред които е и преотстъпеният корпоративен данък за друга година.
Във връзка с гореизложеното, ако с преотстъпените данъци за 2015 г. и за 2016 г. е придобит един и същ актив (трактор), няма да е изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 9, б.„г“ от ЗКПО, тъй като земеделският стопанин ще е ползвал двойно финансиране от националния бюджет за един самостоятелен дълготраен материален актив (земеделска техника) чрез данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар