Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № 24-34-24
Дата: 12.04.2014 год.
Наредба № Н-8
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 34;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5;
КСО, чл. 5, ал. 4;
КСО, чл. 5, ал. 6;
КТ, чл. 142, ал. 2.
ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите писмо с вх. № 24-34-24/ 05.03.2014 г. посочвате, два проблема, при подаването на данни с декларация образец № 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ за лицата, работещи по трудово правоотношение при условията на сумирано изчисляване на работно време и са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.
По първия проблем:
С оглед относимите нормативни разпоредби и изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите/работодателите представят данни /декларации/ за:
v осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО);
v сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъкът по ЗДДФЛ (чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (чл.5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Редът и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за лицата,работещи при сумирано отчитане на работното време е определен в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“, за лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец в полето на точка 12 „Вид осигурен” се попълва код 16. Когато е попълнен този код за вид осигурен, наредбата регламентира специфичен ред за попълване на декларацията:
v Ежемесечно за периода, с установено сумирано отчитане на работното време в полетата на т. 16 „Дни в осигуряване – общо” се попълва 20000 и полетата на точки от 16.1 до 16.8 включително не се попълват. Попълват се и всички останали данни от декларацията в полетата на точки от 17 до 34 включително.
v След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се извършва преизчисление на работните дни в осигуряване за всеки месец и съгласно указанията за попълване се подава декларация за коригиране на подадената декларация, като в полето на точка 1 “Код корекция“ се попълва буква “К“ и в полето на точка 16 се посочат преизчислените дни.
В месеците, през които лицето е било във временна неработоспособност, се попълват дните във временна неработоспособност в т. 16.А съответно т. 16.2. Сборът от дните, попълнени в точки от 16.1 до 16.6 включително и в т.16.А, трябва да бъде равен на работните дни за съответния месец. Общият брой отработени часове през месеца (вкл. и часовете извънреден труд) се попълва в т.16.7. Освен коригираните полета, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация като в т. 12 „Вид осигурен“ отново се попълва код 16.
В полетата на точки 16.2, т. 16.5, 16.6 и 16.А се посочват дните във временна неработоспособност и не се попълват часове. Отпускът за временна неработоспособност на основание Наредбата за медицинската експертиза и Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност е в календарни дни.
При определяне на осигурителния доход за здравно осигуряване /полето на т.17 от декларация обр. №1/ на лицата, работещи по трудово правоотношение при условията на сумирано изчисляване на работно време по чл. 142, ал. 2 от КТ, в периодите на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, следва да имате предвид, че:
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/- за периодите във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ, здравноосигурителната вноска на лицата, по трудово правоотношение се определя върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година.
Съгласно цитираните подзаконови нормативни актове, отпускът за временна неработоспособност се определя в дни, следователно всички работни дни за определения период ще бъдат неприсъствени. Поради тази причина е и установената практика здравноосигурителните вноски да се изчисляват върху осигурителен доход, определен пропорционално на работните дни в съответния вид отпуски изброени в разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО. Периодите на тези видове отпуск винаги се определят в дни със съответните първични документи – издаден болничен лист или молба за ползване на отпуск, подадена от лицето. Няма основание ЗЗО да се тълкува, по аналогия на чл. 9 от КСО, същата разпоредба регламентира зачитане и изчисляване на осигурителен стаж по смисъла на този кодекс, включително и в часове. Това е така, защото периодите с трудова дейност и получените доходи свързани с тази трудова дейност са основополагащи за възникване на осигуряването по КСО, съответно зачитане на осигурителен стаж по смисъла на чл. 9 от същия кодекс. Въз основа на осигурителния стаж и осигурителния доход се определят размерите на осигурителните престации по този кодекс, които преимуществено имат паричен характер и в повечето случаи целта им е да компенсират периодите със загубена работоспособност – възможност да извършват трудова дейност.
По отношение на здравното осигуряване основополагащи за възникване са обстоятелствата посочени в разпоредбите на чл. 33 и чл. 34 от ЗЗО, и периодите с трудова дейност са неотносими за възникване и продължаване на осигуряването. Друга съществена разлика спрямо КСО е в осигурителните престации, които по смисъла на ЗЗО се изразяват в безплатни здравни услуги и медицинска помощ, т.е. обезщетенията по здравното осигуряване са в натура, и не зависят от периодите с трудова дейност за разлика от обезщетенията, предоставяни от държавното обществено осигуряване.
Предвид изложените аргументи е неправилно да се прилагат разпоредби от КСО при определяне на осигурителния доход за здравно осигуряване през периодите по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО пропорционално на отработените часове.
По втория проблем:
Във връзка с проблем при подаването на данни с декларация обр. №1 за лице, работещо по трудово правоотношение при условията на сумирано изчисляване на работно време, което през целия месец е било във временна неработоспособност и му е изплатена сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски, Ви уведомяваме, че:
Посоченият в писмото Ви случай е специфичен и в тази връзка са предприети мерки за промени в правилата за приемане на декларация обрИзх. № 1 в информационната система на НАП, за да се въведат данните за лицето.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар